ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗУ ГУСЕЙ

Ключові слова: трихостронгільоз, гуси, лікування, антигельмінтики, терапевтична ефективність

Анотація

Розширення асортименту продуктів птахівництва має істотне значення для поліпшення поста-чання населення високоякісними продуктами харчування. Одним із джерел дієтичних видів цієї про-дукції є гусівництво. Серед важливих факторів, що впливають на продуктивні якості, захисні меха-нізми птиці, а також ефективність ведення галузі, є забезпечення ветеринарного благополуччя пта-хівничих господарств щодо паразитарних захворювань, зокрема й трихостронгільозу. Метою досліджень було з’ясувати антигельмінтну ефективність препаратів різних хімічних груп у боротьбі з трихостронгільозом гусей. Проведено експериментальне випробування протигельмінтозних препа-ратів вітчизняного виробництва: фензолу 22 % (ДР – фенбендазол), бровадазолу плюс (ДР – піпера-зину адипінат, фенбендазол), левамізолу-80 (ДР – левамізолу гідрохлорид), універму (ДР – аверсек-тин С), піперазину 45 % (ДР – піперазину адипінат). Основними показниками дії антигельмінтиків були екстенсефективність та інтенсефективність. За результатами проведених копроовоскопічних досліджень гусей дослідних та контрольної груп встановлено, що найбільш ефективними антигель-мінтними засобами в боротьбі з трихостронгільозом у гусей виявилися бровадазол плюс, левамізол-80 та універм, де на 14-у добу експерименту показники екстенс- та інтенсефективності сягали 100 %. Водночас препарати левамізол-80 та універм виявили 100 % ефективність вже на 3 добу дос-ліду, а ефективність препарату бровадазол плюс на 3-ю добу становила 75,0 та 71,55 % відповідно. Препарати фензол 22 % та піперазин 45 % виявилися менш ефективними за трихостронгільозу гу-сей. Показники екстенс- та інтенсефективності фензолу 22 % на 3 добу досліду відповідно станови-ли 25 та 71,55 %, на 7-у добу – 75 та 76,39 %, на 14-у добу – 75 та 83,35 %. Показники ефективнос-ті піперазину 45 % відповідно становили на 3-ю добу досліду – 12,5 та 60,99 %, на 7-у добу – 37,5 та 63,95 %, на 14-у добу – 62,5 та 77,4 %, що свідчить про недостатню антигельмінтну дію цього пре-парату. Отримані дані дають змогу рекомендувати препарати бровадазол плюс, левамізол-80 та універм для ефективної боротьби та профілактики трихостронгільозу в гусей.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Стародуб, Є. С. (2021). ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗУ ГУСЕЙ. Scientific Progress & Innovations, (1), 256-261. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.32