ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОСІВАХ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Ключові слова: соя, добрива, висота рослин, маса рослин, кількість бобів, урожайність

Анотація

Значне поширення сої зумовлене особливо цінним вмістом у її складі поживних речовин, високою економічною ефективністю виробництва, а також універсальним характером використання в хар-чових, кормових і технічних цілях. З упровадженням у виробництво адаптованих ранньостиглих сортів сої виникла проблема забезпечення гарантованого щорічного формування якісного врожаю насіння. Важливим резервом підвищення урожайності сої є поліпшення умов живлення за допомогою внесення мікродобрив. Вони дають можливість більш повно реалізувати потенційну продуктивність сучасних сортів сої інтенсивного типу, покращують розвиток кореневої системи, підвищують ак-тивність фотосинтезу, збільшують кількість бульбочок, бобів та насіння. Мета досліджень – ви-явити вплив мінеральних добрив та обробки насіння мікродобривами на продуктивність ранньостиг-лого сорту сої Золушка в умовах північного Степу України. Завдання – визначити вплив добрив на висоту і масу рослин, кількість бульбочок, формування елементів структури врожаю сої. Результа-ти проведених досліджень свідчать, що застосування добрив має позитивний вплив на продуктив-ність сої. Найбільша висота і маса рослин відмічена при застосуванні N15P15K15 та Нано-мінераліс – 79,8 см і 54,0 г відповідно. Застосування мікродобрив мало позитивний вплив на формування бульбо-чок, їх чисельність зростала на 2,9–4,2 шт., або 8,0–11,5%. На фоні мінеральних добрив кількість бульбочок була меншою в середньому на 6,9%. Більша кількість бобів формувалась на фоні мінераль-них добрив, приріст становив 11,9%. Застосування мікродобрив сприяло збільшенню числа бобів на 1,1–2,2 шт. (5,0–10,2%), на фоні без мінеральних добрив – на 0,9–1,8 шт. (4,7–9,3%). Найбільша кіль-кість бобів і маса насіння утворилась при використанні Нано-мінераліс і N15P15K15 – 23,8 шт. і 4,17 г, що більше за абсолютний контроль на 23,3 та 16,8 % відповідно. Внесення N15P15K15 при сівбі забез-печило прибавку врожаю 0,11 т/га (7,2 %). Мікродобриво Нано-мінераліс було більш ефективним, прибавка складала 0,13 т/га (8,5 %), на фоні N15P15K15 – 0,18 т/га (11,0%). Застосування мікродобри-ва Реаком дало приріст врожаю 0,09–0,10 т/га (5,9–6,1 %). Найбільшу врожайність забезпечило за-стосування мінеральних добрив і Нано-мінераліс – 1,82 т/га, де прибавка врожаю до абсолютного контролю складала 0,29 т/га (19,0 %).

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Шепілова, Т. П., Петренко, Д. І., Лещенко, С. М., Скриннік, І. О., & Артеменко, Д. Ю. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОСІВАХ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (1), 37-42. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО