МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО ВАРІЮВАННЯ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Ключові слова: вегетаційний індекс NDVI, рослинний покрив, просторова агроекологія, динаміка екосистем

Анотація

Розроблено методичні підходи для застосування даних дистанційного зондування земного спект-
рорадіометра MODIS штучного супутника Terra. На основі первинної інформації, яка отримується
при фотографуванні поверхні Землі, в рамках проекту MODIS існує значний перелік похідних проду-
ктів. Одним з них є продукт MOD13Q1. Він містить інформацію про просторову динаміку вегета-
тивного індексу NDVI з періодичністю 16 днів з окремою здатністю 250. Дані про вегетативні пока-
зники застосовуються для моделювання біогеохімічних та гідрологічних процесів, а також глобаль-
ного та регіонального клімату. Ці дані також можуть бути використані для характеристики біо-
фізичних властивостей поверхні Землі та таких процесів, як первинне виробництво екосистем та
перетворення наземного покриву. Установлено закономірний тренд збільшення фітомаси протягом
весняного періоду, а також закономірності просторового розподілу фронту нарощування біомаси
рослин. Зоною активності рослинного покриву є долини рік. Наприкінці весни розподіл значення інде-
ксу NDVI стає більш вирівняним унаслідок початку вегетації на сільськогосподарських угіддях. Від-
мінності між районами, які встановлені для динаміки індексу NDVI, можна застосувати для пояс-
нення особливостей динаміки чисельності шкідливих комах. Вірогідно різна динаміка фенологічних
фаз у різних територіях області може бути маркером кліматичних змін, а також стану рослинного
покриву, що відображається зокрема фенологічною динамікою, може безпосередньо впливати на
популяції шкідників або хижих тварини, які контролюють чисельність фітофагів. Ландшафтно-
екологічне різноманіття території може бути інтерпретоване в термінах динаміки рослинного по-
криву. Кожний тип ландшафтного покриву формує специфічний часовий патерн динаміки рослинно-
сті. Фенологічна динаміка при відносно константній ландшафтній обстановці в межах певного ча-
сового періоду може відрізнятися рік у рік. «Дозволений діапазон» відхилень фенологічної динаміки
визначається типом ландшафтно-екологічного покриву.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Диченко, О. Ю., & Ласло, О. О. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО ВАРІЮВАННЯ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ . Scientific Progress & Innovations, (4), 13-20. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають