РОЗВИТОК БУЛЬБОЧКОВОГО АПАРАТУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ВИКОРИСТАННЯ «РИЗОГУМІНУ»

  • М. Ю. Кулібаба
Ключові слова: строки сівби, азотфіксуючі мікроорганізми, азотфіксація, Rhizobium, біопрепарати, інокуляція, «Ризогумін»

Анотація

За екстремальних умов 2012 року бульбочковий
апарат був сформований гірше, тобто, його розви-
ток дійсно в певній мірі залежить від співвідношення
фенологічних фаз рослини та періоду інтенсивного
вологозабезпечення. Саме вибір строків сівби впливає
на забезпеченість рослин продуктивною вологою.
Крім того важливе значення має передпосівна оброб-
ка насіння бактеріальним препаратом, що в подаль-
шому впливає на рівень розвитку бульбочок (їх кіль-
кість і забарвлення у розрізі) і на якісні показники
врожаю, а саме масу 1000 зерен, що варіює залежно
від рівня розвитку бульбочкового апарату.

At the extreme terms of 2012 a tuber vehicle was formed worse, its development depends on correlation of phenologic phases of plant and period of intensive providing moisture. Exactly the choice of terms of sowing influences on material well-being of plants productive moisture. In addition before sowing treatment of seed by bacterial preparation has an important value which in future influences on the level of development of tubers: their amount and colouring in a cut,  the high-quality indexes of harvest (mass which varies 1000 grains of, depending on the level of development of  tuber vehicle).

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Кулібаба, М. Ю. (2014). РОЗВИТОК БУЛЬБОЧКОВОГО АПАРАТУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ВИКОРИСТАННЯ «РИЗОГУМІНУ». Scientific Progress & Innovations, (3), 193-196. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.41
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО