Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату

  • М. Ю. Кулібаба
Ключові слова: строки сівби, азотфіксуючі мікроорганізми, азотфіксація, Rhizobium, біопрепарати, інокуляція, «Ризогумін»

Анотація

Тривалість періоду веґетації рослин сої залежить
від строків сівби: найдовшим він був за ранньої сівби,
за оптимальної і пізньої – скорочувався. Тривалість
міжфазних періодів упродовж веґетації розподілялася
по-різному в залежності від строків сівби. Ступінь
розвитку рослин упродовж періоду веґетації зале-
жить від передпосівної обробки мікробіологічними
препаратами: рослини, оброблені в день сівби препа-
ратом «Ризогумін», краще розвиваються за всіх
трьох строків сівби. Урожайність та її якісні показ-
ники залежать як від обробки біопрепаратами, так і
від строків сівби. Найвищі показники спостерігалися
на ділянках, оброблених «Ризогуміном», висіяних у
ранні строки.

The duration of the vegetation period of the plants of soybean depends on sowing time: the longest it at early period, and under optimal and late it decreases. The duration of the interphase periods during the growing season was also distributing differently depending on sowing time. The degree of development of plants during the growing season depends on pre-treatment of seeds of microbiological preparations: plants which at the sowing day were treated by drug «Rizogumin» develop better at all three rows of planting. However, yield and it’s quality depends on the processing of biological preparations and sowing dates. The highest rates were observed in plots treated with «Rizogumin» which were sown in early term.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Кулібаба, М. Ю. (2015). Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 155-159. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.35
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО