ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

  • Т. О. Чайка
Ключові слова: якість ґрунтів, сільськогосподарські угіддя, економічне стимулювання, сівозміна, сільськогосподарські виробники, біологізація землеробства

Анотація

У статті доведено необхідність підвищення ро-
дючості ґрунтів через визначення їх критичного ста-
ну, що пов’язано з розвитком ерозійних процесів, під-
вищенням кислотності та зменшенням ґумусу. Ви-
значено проблемні питання з проектування сівозмін
як дієвого заходу з відновлення родючості ґрунтів.
Наведена практика з питань підтримки якості ґрун-
тів і сівозмін у різних країнах-членах ЄС. Обґрунто-
вано необхідність запровадження економічного сти-
мулювання для покращання агроекологічного стану
сільськогосподарських земель, яке ґрунтується на
методиці грошової оцінки землі. Доведено необхід-
ність проведення лабораторних аналізів для визна-
чення якості ґрунтів.

In this paper the necessity of improving soil fertility through the definition of their critical state is proved, which is associated with the development of erosive processes, increase of acidity and reduction of humus. Problem questions on designing of crop rotation are identified as an effective measure to restore soil fertility. The practice on maintenance of quality of soil and crop rotations in different EU member states is presented. The necessity of introduction of economic incentives for improvement of agro-ecological condition of farmlands is substantiated, which is based on the methods of monetary valuation of the land. The necessity of carrying out laboratory tests to determine soil quality is proved.

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Чайка, Т. О. (2014). ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 155-158. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають