Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах

  • О. Ю. Диченко
Ключові слова: буряки цукрові, динаміка, рослинність, шкідники, динамічні карти

Анотація

У статті наведені дані щодо впливу динаміки рос-
линного покриву на чисельність шкідливих комах.
Встановлено, що динаміка рослинного покриву про-
тягом попереднього та поточного років впливає на
швидкість приросту чисельності популяцій шкідників
у поточному році порівняно з минулим. Кількісно цей
вплив оцінено за допомогою регресійного аналізу. Для
якісної оцінки характеру впливу динаміки рослиннос-
ті на чисельність шкідників буряків цукрових запро-
поновані динамічні карти наступних видів: листової
попелиці, звичайного та сірого бурякових довгоноси-
ків, бурякової та лободової щитоносок. Цей інстру-
мент дозволяє візуалізувати складний характер про-
цесів, які визначають динаміку чисельності комах, у
тому числі шкідливих.

The article presents data about the influence of vegetation dynamics on the number of harmful insects. It is established that vegetation dynamics during the previous and current years affects the rate of growth of pest populations in a present year compared to last year. Quantitatively this effect is estimated using regression analysis.

For the qualitative assessment of the impact of vegetation dynamics on the number of pests of sugar beet dynamic maps of the following types are offered: Aphis fabae, Asproparthenis punctiventris, Cassida nebulosa, Cassida nobilis, Tanymecus palliates. This tool allows you to visualize the complex nature of the processes that determine the dynamics of insect populations, including harmful ones.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Диченко, О. Ю. (2015). Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 55-59. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають