Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області

  • М. М. Харитонов
  • О. М. Лазарєва
  • С. М. Лемішко
Ключові слова: овочі, фрукти, ягоди, нітрати, норма, гранично допустима концентрація

Анотація

Метою роботи є кількісне визначення вмісту ніт-
ратів в овочевій і плодово-ягідній продукції після про-
ведення польових дослідів у Дніпропетровській облас-
ті. Наведено результати визначення нітратів в ово-
чах, плодах і ягодах, що найчастіше використовують
у раціоні харчування людини. Контроль вмісту ніт-
ратів здійснювався потенціометричним методом з
використанням іоноселективного електроду. У ре-
зультаті проведених досліджень встановлено найбіль-
ше перевищення ГДК в таких овочах: редис, буряк,
морква і кабачки – із 6 проб 5 перевищують ГДК. Під
час визначення вмісту нітратів у картоплі 12 проб із
46 перевищували ГДК, у капусті – 2 проби з 12, а у
перці – 2 проби з 9 перевищували ГДК. За вмістом
нітратів вивчені в нашій роботі фрукти та ягоди
відносяться до групи за малою концентрацією – до
100 мг/кг. Найменший вміст нітратів знайдено у зе-
леному горошку.

The aim of this work is the ecological assessment of quantitative determination of nitrate in vegetable and fruit production after conducting field experiments in Dnipropetrovsk region. The results of the determination of nitrates in vegetables, fruits and berries, which are most often used in the human diet are presented. Control of nitrate content was carried out by potentiometric method using an ion-selective electrode. The results of the research showed the greatest exceedance in such vegetables: radishes, beets, carrots and pumpkin – in 6 samples 5 exceed MPC. In the determination of nitrate content in potato 12 samples from 46 exceed the MCL, in cabbage – 2 samples of 12, and pepper – in 2 samples from 9 exceed the MPC. The fruits and berries studied in our work on the nitrate concentration belong to the group of low concentration (up to 100 mg/kg). The lowest nitrate content was found in green peas.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Харитонов, М. М., Лазарєва, О. М., & Лемішко, С. М. (2015). Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області. Scientific Progress & Innovations, (3), 29-31. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО