ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОРТІВ КІСТОЧКОВИХ РОСЛИН ДО КИСЛОТНИХ ДОЩІВ, ОБУМОВЛЕНИХ УТВОРЕННЯМ АЕРОЗОЛІВ

  • М. М. Харитонов
  • С. А. Станкевич
  • О. Є. Клименко
  • В. М. Хлопова
Ключові слова: кислотні дощі, аерозоль, стійкість сортів, кісточкові плодові культури

Анотація

Зафіксоване постійне перевищення одного ГДК за
рівнем середньомісячної концентрації двооксиду
азоту в атмосфері індустріальних міст Дніпропет-
ровської області. Вміст NO2 у повітрі коливався за
останні роки від 0,03 до 0,08 мг/м3 у Кривому Розі та
від 0,05 до 0,09 мг/м3 – у Дніпродзержинську і Дніп-
ропетровську. Отримані дані наземного та дистан-
ційного зондування забруднення атмосфери кислими
газами дали змогу визначитись із рівнем формування
штучного кислотного дощу в модельних умовах.
У дослідах було визначено вплив різних концентрацій
аерозолів на активність деяких компонентів антиок-
сидантної системи кісточкових плодових рослин для
оцінки відносної стійкості сортів до техногенного
стресу, а також розробити шкалу відносної стійкос-
ті цих видів і сортів рослин до кислотних опадів.
Було встановлено, що за ступенем стійкості до кисло-
тних опадів вивчені плодові рослини склали наступ-
ний регресійний ряд: слива > алича > абрикос > пер-
сик. Серед сортів у межах одного виду найменш
стійкими виявилися сорти раннього терміну дозрі-
вання (персик, абрикос). У аличі походження мало
більше значення, ніж термін дозрівання. Часом сор-
ти однієї плодової породи більше розрізнялися за сво-
єю стійкістю до кислотних опадів, ніж різних порід.
Отримані дані дають змогу підібрати асортимент
стійких й відносно стійких до забруднення повітря
кислими газами і кислотними опадами порід і сортів
роду Prunus L. на півдні України.

One MPC a steady exceeding in the level of month nitrogen dioxide average concentration in the atmosphere of industrial cities of Dnipropetrovsk region was fixed. Air NO2 content changed from 0,03 to 0,08 mg/m3 in Krivoy Rog and from 0,05 to 0,09 mg/m3 – in Dniprodzerzhinsk and Dnipropetrovsk last years.

The data base with remote and ground based sensing of atmosphere pollution with acid aerosols gave possibility to establish level of artificial acid rain forming in model conditions. It was fixed in the experiments different concentrations of aerosols on activity of some components of stone fruit crops antioxidant system for relative firmness of varieties to technogenic stress, to work out the scale of relative firmness of kinds and varieties to acid rains.It was established that on firmness of varieties of to acid rains the stone fruit crops can be disposed in the regression line: plum > myrobalan plum > apricot > pench. Lowest firmness has got varieties early terming of ripening (pench, apricot) in the limits of one kind. An origin took a big place then term of ripening in myrobalan plum. Sometimes the varieties of one fruit crop have distinction to acid rains then other crops. Data obtained allow to manage assortment of firm and relatively firm to air pollution with acid aerosols and acid rains for crops and varieties of Prunus L. in south of Ukraine.

Опубліковано
2014-12-25
Як цитувати
Харитонов, М. М., Станкевич, С. А., Клименко, О. Є., & Хлопова, В. М. (2014). ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОРТІВ КІСТОЧКОВИХ РОСЛИН ДО КИСЛОТНИХ ДОЩІВ, ОБУМОВЛЕНИХ УТВОРЕННЯМ АЕРОЗОЛІВ. Scientific Progress & Innovations, (4), 15-19. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.04.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО