ОПИСОВО-ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЕРІОД У РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ

  • О. Ю. Литвин
Ключові слова: кооперація, житловий кооператив, житлово-орендний кооператив, квартира, житло

Анотація

Розглянуто основні проблеми розвитку житлової
кооперації, їх висвітлення у світовій економічній лі-
тературі. Здійснено аналіз досліджень, присвячених
названій темі. Запропоновано періодизацію публіка-
цій, що окреслює чотири періоди і враховує специфіку
державної політики у галузі житлової кооперації.
Акцентовано увагу на тому, що саме житлова
кооперація може бути одним із можливих механізмів
вирішення гострої житлової проблеми в Україні, на
необхідності широкого інформування населення про
великий потенціал житлової кооперації та викорис-
тання позитивного закордонного досвіду.

The basic problems of development of housing co-operation, their illumination are considered in world economic literature. The analysis of researches, devoted the adopted theme is carried out.
A division into the periods of publications of, is offered which outlines four periods and takes into account the specific of public policy in industry of housing co-operation. Attention is accented on that exactly housing co-operation can be one of possible mechanisms of decision of sharp housing problem in Ukraine, on the necessity of the wide informing of population about large potential of housing co-operation and use of positive oversea experience.

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Литвин, О. Ю. (2014). ОПИСОВО-ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЕРІОД У РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ. Scientific Progress & Innovations, (1), 88-90. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.21