Відтворні та фізіологічні показники телиць м’ясних порід в умовах степової зони України

  • І. І. Гончарова
Ключові слова: жива маса, відтворювальна здатність, рівень годівлі, адаптація, толерантність, термостійкість, індекс теплостійкості

Анотація

Викладено результати живої маси і відтворюва-
льної здатності телиць знам’янського внутріш-
ньопородного типу поліської м’ясної породи з різ-
ним рівнем годівлі. Встановлена оптимальна жива
маса і вік плідного парування телиць. Так, інтен-
сивне вирощування телиць забезпечує середньодо-
бовий приріст 700–800 г, живу масу 385 кг у 15–
16-місячному віці. Крім того наведено результати
досліджень адаптації телиць у пасовищний пері-
од. Експериментально обґрунтовано, що абсолю-
тні показники, які характеризують ступінь адап-
таційної пластичності тварин цієї породи, свід-
чать про доцільність її розведення у степовій зоні
України.

The results of living mass and reproduced ability of heifers of Znamyanskaya inbreeding type Polissya meat breed with different levels of nursing are presented. Optimum living mass and age of fruitful insemination of heifers is determined. Thus, an intensive rearing of heifers provides daily gain of 700–800 g of living mass, 385 kg in 15–16 months. The results of researches of adaptation of heifers in a pasture period are given. It is experimentally grounded, that absolute indexes which characterize the degree of adaptation plasticity of animals of this breed testify expedience of its breeding in the steppe area of Ukraine.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Гончарова, І. І. (2013). Відтворні та фізіологічні показники телиць м’ясних порід в умовах степової зони України. Scientific Progress & Innovations, (3), 106-109. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.20
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО