ВПЛИВ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ

  • М. М. Маренич Полтавська державна аграрна академія
  • С. О. Юрченко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: пшениця озима, енергія проростання, схожість, протруйник, стимулятори

Анотація

В лабораторних і польових дослідах досліджували вплив різних концентрацій біологічно активних речовин, протруйників та їх композицій на лабораторну і польову схожість насіння, розвиток рослин на початкових стадіях розвитку. Встановлено, що застосування протруйників може не зменшувати енергію проростання насіння, але біологічно активні речовини стимулювали цей показник. Застосування гумінових стимуляторів росту сприяло як збільшенню показника енергії проростання, так і інтенсифікації процесів росту та розвитку рослин. Обробка насіння радостимом сприяла збільшенню польової схожості на 2–4 %, а у варіантах з лігногуматом натрію – на 5–6 %. Застосування у рекомендованих дозах для обробки насіння сприяло збільшенню польової схожості на 7–9 % для «Гуміфілда» і на 10–15 % для «1R Seedtreatment».

У варіантах з радостимом абсолютно суха маса надземної частини рослин зросла на 13,8–20,6 %, а маса кореневої системи – на 16–25 %. Обробка насіння лігногуматом сприяла збільшенню маси надземної частини і кореневої системи відповідно на 17–19,5 % і 12,7–31 %. У варіантах з гуміфілдом зростання надземної частини становило в середньому 24,8 %, а кореневої системи – 26,3 %, а в разі застосування більшої удвічі дози «1R Seedtreatment» – відповідно 37,5 і 40,6 %! На варіантах, де застосовувалася суміш   «Максим Стар 025 FS», 1,5 л/т + «Гуміфілд» 0,5 л/т в середньому зафіксували збільшення маси надземної частини на 13,9 % та кореневої системи на 15,4 %, а на варіантах із сумішшю «Максим Стар 025 FS», 1,5 л/т + 1R 1,0 л/т – 25,6 і 26,2 % відповідно. Зроблено висновок про доцільність комбінування сумішей для допосівної обробки насіння з метою зменшення негативного впливу протруйників на показники енергії проростання та польової схожості рослин.

In laboratory and field experiments we studied influencing of different concentrations of biologically active substances, disinfectants and their compositions on laboratory and field seed germination, development of plants on the initial stages of development. We found that application of disinfectants can not diminish germination energy of seed, but biologically active substances stimulated this index. Humic growth stimulators contributed  both increase of germination energy index and intensification of plants growth and development processes. Treatment of seed by the «Radostim» contributed  the increase of the field seed germination on 2–4 %, and in variants with «Lignogumat of sodium» – on 5–6 %. Application in the ordered doses for the seed treatment contributed in the increase of the field seed germination on 7–9 % for «Gumifild» and on 10–15 % for «1R of Seedtreatment».

In variants with «Radostim» absolutely dry mass of above-ground part of plants grew on 13,8–20,6 %, and mass of the root system – on 16–25 %. «Lignogumat» contributed in the increase of mass of above-ground part and root system accordingly on 17–19,5 % and 12,7–31 %. In variants with «Gumifild» growth of above-ground part was  on average 24,8 %, and root system – 26,3 %, and in the case of application of greater twice dose of «1R  Seedtreatment» – accordingly 37,5 and 40,6 %. On variants where mixture «Max Star 025 FS», 1,5 l/t + «Gumifild» 0,5 l/t was used on average fixed the increase of mass of above-ground part on 13,9 %,  root system – on 15,4 %, and on variants with mixture «Max Star 025 FS», 1,5 l/t + «1R» 1,0 l/t it was 25,6 and 26,2 % accordingly. We came to the conclusion about expedience of combining of mixtures pre-sowing seed treatment with the purpose of diminishing of the negative influencing of disinfectants on the indexes of germination energy and field seed germination of plants.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Маренич, М. М., & Юрченко, С. О. (2017). ВПЛИВ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 38-42. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО