ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ КРОВІ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ СУПОРОСНОСТІ

Ключові слова: період, супоросність, макроелементи, динаміка

Анотація

У статті наведені результати досліджень макроелементного живлення свиноматок, динаміку їх вмісту та активність ферментів у крові, які визначали на автоматичному аналізаторі Konelab 30. Дослідження проводили під час першої, другої та третьої супоросності. Отримані результати свід-чать про більш низький рівень їх вмісту у крові тварин під час першого періоду виношування плодів. Результати проведених досліджень доводять, що у свиноматок першої супоросності відбувається інтенсивне використання Кальцію. В подальшому у свиноматок дослідної групи вміст Кальцію послі-довно знижувався до 100-ї доби супоросності в 1,09 раза. Така динаміка встановлена за показником вмісту Фосфору у крові тварин контрольної та дослідних груп (зниження в 1,08 раза). Однак спів-відношення вмісту Кальцію до Фосфору було в середньому на рівні 1,18 у тварин контрольної групи і 1,19 у свиноматок дослідної групи. Вміст Калію у крові свиноматок контрольної групи (перша супо-росність) підвищився в 1,20 раза (р<0,01), тоді як в організмі супоросних свиноматок відбувалося його інтенсивне використання, про що свідчить зниження його вмісту впродовж супоросності на 6,06 %. Вміст Натрію у крові свиноматок контрольної групи коливався на рівні 164,12±2,02 – 165,06±2,36 ммоль/л упродовж досліду. Кальцію у крові тварин першої групи виявлено, в середньому, 1,71±0,22 ммоль/л, що на 2,14 % менше, ніж у контролі, а Фосфору в середньому у тварин цієї групи за період досліду в 1,18 раза менше у крові свиноматок третьої дослідної групи (р<0,01). Співвідно-шення вмісту Кальцію до Фосфору було вище у тварин першої дослідної групи і становило в серед-ньому за період досліду 1,42, а у свиноматок третьої дослідної групи знижувалося до 1,23. Актив-ність ЛФ виявилася вищою у крові тварин другої дослідної групи в 1,03–1,09 раза порівняно зі свино-матками першої та третьої дослідних груп, а активність АST і ALT були нижчими у крові тварин третьої дослідної групи. Результати досліджень доводять, що впродовж періоду супоросності не-залежно від віку тварин відбувається зниження вмісту основних макроелементів і підвищується активність ферментів у крові, що свідчить про напруження обміну речовин у період супоросності в організмі свиноматок.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Замазій, А. А., Симон, В. С., Карпенко, Я. С., & Богословська, А. І. (2021). ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ КРОВІ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ СУПОРОСНОСТІ. Scientific Progress & Innovations, (1), 285-291. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.36