ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ – ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ ЧИНИ ПОСІВНОЇ (LATHIRUS SATIVUS L.)

  • Л. С. Єремко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-5641-7436
  • А. Ю. Швець Полтавська державна аграрна академія
  • І. В. Кобилинський Полтавська державна аграрна академія
  • В. О. Саєнко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: чина посівна (Lathirus sativus L.), мінеральні добрива, мікродобрива, мікробіологічний препарат, продуктивність, бобово-ризобіальний симбіоз

Анотація

Одним зі шляхів розв’язання проблеми дефіциту білка рослинного походження є розширення видо-вого складу та посівних площ зернобобових культур, що характеризуються надзвичайно високою стабільністю зернової продуктивності у разі екстремальних екологічних умов, обумовлених компле-ксним впливом підвищених температур і нестачею продуктивної вологи в кореневмісному шарі ґрун-ту. Стосовно цього досить перспективною культурою є чина посівна. Її рослини мають унікальну здатність вступати в симбіотичні взаємовідносини із бульбочковими бактеріями роду Rhizobium і накопичувати впродовж вегетаційного періоду в надземній і кореневій біомасі молекулярний азот у формі білка та інших азотовмісних органічних сполук. Важливим агротехнологічним прийомом під-вищення рівня біологічної фіксації молекулярного азоту повітря є інтродукція в кореневу зону специ-фічних вірулентних, активних штамів бульбочкових бактерій. Симбіотична взаємодія між рослина-ми і мікроорганізмами-азотфіксаторами визначається комплементарністю генів макро- і мікросим-біонту, видовим складом, вірулентністю і активністю бактерій, повітряним, водним, температур-ним та поживним режимами ґрунту, що обумовлюють умови життєдіяльності обох компонентів симбіотичної системи та проходження продукційного процесу рослин чини посівної. Мета дослі-джень – підвищення продуктивності чини посівної за рахунок оптимізації мінерального живлення рослин у посівах. Під час досліджень виявлено, що проведення допосівної обробки насіння комплексом мікробіологічного препарату Різолайн (3,0 л/т) і біопротектору Різосейв (1,0 л/т) на фоні внесення N20Р40К40 має стимулюючий ефект на формування симбіотичного апарату чини посівної. Підвищен-ня рівня внесення мінерального азоту негативно впливає на бобово-ризобіальний симбіоз, що вира-жається у зменшенні кількості бульбочок та їх маси. Поєднання інокуляції насіння та позакоренево-го підживлення рослин у фазі гілкування мікродобривом Авангард Р Бобові (2,0 л/га) на фонах мінера-льного удобрення сприяє формуванню потужного асиміляційного апарату, збільшенню тривалості і продуктивності його фотосинтетичної роботи, підвищує рівень синтезованої органічної речовини, та у процесі її спрямування до репродуктивних органів, збільшує продуктивність рослин. У агротех-нологічному процесі вирощування чини посівної найбільш ефективним є поєднання допосівної іноку-ляції насіння комплексом мікробіологічного препарату Різолайн (3,0 л/т) і біопротектора Різосейв (1,0 л/т) та позакореневого підживлення рослин мікродобривом Авангард Р Бобові (2,0 л/га) на фоні внесення мінеральних добрив дозою діючої речовини N40Р40К40, що дає змогу підвищити рівень зерно-вої продуктивності посівів до 3,07 т/га.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Єремко, Л. С., Швець, А. Ю., Кобилинський, І. В., & Саєнко, В. О. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ – ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ ЧИНИ ПОСІВНОЇ (LATHIRUS SATIVUS L.). Scientific Progress & Innovations, (1), 149-155. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.18
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають