УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ Й ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

  • С. В. Філоненко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8360-8852
  • М. В. Тищенко Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Ключові слова: система удобрення, просапна сівозміна, пшениця озима, обробіток ґрунту, оранка, поверхневий обробіток

Анотація

Застосування оптимальної системи удобрення та проведення раціонального основного обробітку ґрунту під всі культури сівозміни сприяє підвищенню врожайності пшениці озимої. Проте, дослідних даних про вплив удобрення та способів обробітку ґрунту на зернову продуктивність пшениці озимої у зоні недостатнього зволоження вкрай не вистачає. В цьому і полягає актуальність та практичне значення відповідних досліджень, мета яких – виявлення впливу систем основного обробітку ґрунту на врожайність пшениці озимої за умови органічної та мінеральної систем удобрення в короткоро-таційній просапній сівозміні. Завдання досліджень полягало у з’ясуванні впливу різних способів осно-вного обробітку ґрунту на зернову продуктивність пшениці озимої; вивченні дії різних систем удоб-рення, що застосовуються під час вирощування сільськогосподарських культур у короткоротаційній просапній сівозміні, на вихід зерна пшениці озимої; дослідженні та аналізі зернової продуктивності пшениці озимої за умови комплексного впливу на неї попередників, удобрення і способів обробітку ґрунту. Відповідні польові дослідження проводили у стаціонарному досліді Веселоподільської дослід-но-селекційної станції (Семенівський район, Полтавська область) Інституту біоенергетичних куль-тур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України упродовж 2015–2018 рр. У ре-зультаті проведених досліджень встановлено, що у короткоротаційній просапній сівозміні урожай-ність пшениці озимої залежала від комплексного впливу способів основного обробітку ґрунту, що проводилися під усі сільськогосподарські культури певної ланки, і системи удобрення, що застосову-валася за всю ротацію сівозміни. Середня за чотири роки максимальна врожайність зерна пшениці озимої – 4,61 т/га – була отримана в ланці, де проводили оранку на глибину 20–22 см під кукурудзу на силос і 30–32 см під цукрові буряки та поверхневий обробіток ґрунту на глибину 10–12 см під пшени-цю озиму і ячмінь ярий за умови внесення за ротацію сівозміни з розрахунку на 1 га ріллі 6,25 т гною + N33,8Р33,8К33,8 без соломи і без гички.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Філоненко, С. В., & Тищенко, М. В. (2020). УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ Й ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Scientific Progress & Innovations, (3), 61-69. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО