ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ГЕЛЬМІНТОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: нематодози, трематодози, велика рогата худоба, поширення, епізоотична ситуація

Анотація

Гельмінтози були й залишаються нерозв’язаною проблемою скотарських господарств різних ви-
робничих потужностей. Велика рогата худоба незалежно від природно-кліматичних характеристик
розташування господарств різною мірою уражена багатьма видами гельмінтів. Спосіб утримання,
кратність антигельмінтних обробок, щільність поголів’я впливають на видову характеристику ге-
льмінтозів. За умови асоційованого перебігу гельмінтозів економічні втрати від інвазування зростають. Відповідно, знання їх нозологічного профілю є першим етапом для розробки ефективних схем
профілактики  гельмінтозів.  Метою  нашої  роботи  було  з’ясувати  поширення  гельмінтозів  великої
рогатої худоби в господарствах різних виробничих потужностей Сумської області. Для досягнення
мети було проведено аналіз статистичної звітності Сумської регіональної державної лабораторії
Державної  служби  України  з  питань  безпечності  харчових  продуктів  та  захисту  споживачів  за
2014–2019 рр. щодо динаміки надходження проб для копрологічного дослідження та виявлення серед
них позитивних. За результатами проведених досліджень встановлено динаміку інвазованості вели-
кої рогатої худоби господарств Сумської області збудниками гельмінтозів. Визначено, що в нозоло-
гічному  профілі  захворювань  переважали  фасціольоз,  диктіокаульоз  та  стронгілоїдоз.  За  період
2017–2019 рр. не було визначено інвазування худоби цестодами. Загалом відмічена позитивна дина-
міка  покращення  епізоотичної  ситуації  щодо  інвазування  великої  рогатої  худоби  представниками
трематоди та нематод. Серед нематодів упродовж 2014–2019 рр. ідентифікували збудників: три-
хостронгілідозів, неоаскарозу, диктіокаульозу, буностомозу, езофагостомозу, стронгілоїдозу. Нозо-
логічний профіль трематодоз представлений збудниками таких захворювань: фасціольоз, дикроцелі-
оз, парамфістоматидози. Прослідковується стійка тенденція до зниження інвазування тварин фас-
ціолами. Серед обстеженого поголів’я відмічено тенденцію щодо зниження інвазування різними ви-
дами гельмінтів, що частково пов’язано з кількісним зниженням поголів’я в господарствах та за-
стосуванням ефективних схем профілактики гельмінтозів. 

Як цитувати
Нагорна, Л. В. (1). ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ГЕЛЬМІНТОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ . Scientific Progress & Innovations, (1), 216-221. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.26