ЗМІНА ДЕЯКИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У СОБАК У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ФПД «ІМУНОБАКТЕРИН-D»

  • Ж. В. Рибачук Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0003-2569-6721
  • О. Є. Галатюк Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-9720-0660
  • Ю. С. Демчук Житомирський національний агроекологічний університет
  • А. А. Антонюк Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0001-6961-5204
  • Л. О. Солодка Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-0914-7143
Ключові слова: Імунобактерин-D, собаки, сироватка крові, кальцій, АЛТ

Анотація

У статті представлені результати використання ферментно-пробіотичної добавки «Імунобак-
терин-D» собакам породи німецька вівчарка. Встановлено, що включення імунобактерину-D до вранішньої кормової даванки в дозі 1 грам на тварину один раз на добу протягом 14 діб обумовлює по-
зитивний  вплив  на  організм  собак.  А  саме  достовірне  (Р≤0,001)  зменшення  активності  аланін-
амінотрансферази в сироватці крові собак дослідної групи порівняно з показниками інтактної групи
з 24,86±1,45 до 18,93±1,8 Од/л – через 14 діб. Протягом наступного спостереження (до 35 діб) тен-
денція зменшення збереглася. Зареєстровано зменшення активності у 5,2 раза гамаглутамілтранс-
пептидази через 14 діб після застосування ферментно-пробіотичної добавки. При цьому в сироватці
крові тварин контрольної групи зменшення активності ГГТП встановлено лише у 1,9 раза. Достові-
рних змін в активності лужної фосфатази в сироватці крові собак дослідної і контрольної груп не
зареєстровано.  Вважаємо,  що  такі  показники  активності  ГГТП  є  показником  інтрагепатичного
стазу жовчі в печінці тварин. Зменшення активності АСТ, АЛТ та ГГТП у сироватці крові собак,
які поїдали з кормом «Імунобактерин-D» обумовлено зменшенням токсичного навантаження печінки
через активне розмноження симбіотичної мікрофлори й діяльності протеази та пригнічення жит-
тєдіяльності патогенної мікрофлори кишечника. Адже відомо, що в печінці знешкоджуються аміак,
фенол, крезол (утворюється мікрофлорою з фенілаланіну й тирозину) та скатол й індол (синтезу-
ється  з  триптофану).  Зареєстрували,  що  у  тварин  дослідної  групи  перед  включенням  до  раціону
«Імунобактерину-D» у сироватці крові було достовірно (P≤0,001) більше іонів кальцію, але протягом
наступного місяця спостереження його кількість зменшилась і була майже ідентичною кількості в
собак контрольної групи. При цьому показники вмісту фосфору достовірно не відрізнялись порівняно
з показниками контрольної групи і були в межах фізіологічного діапазону. Отже, динамічне, досто-
вірне зменшення (Р≤0,001) активності АЛТ вказує на покращення функціонування гепатоцитів, що
можливо обумовлено зменшенням антигенного й токсичного навантаження печінки внаслідок сим-
біотичного впливу пробіотичних мікроорганізмів Bac. subtilis Bac. licheniformis.

Як цитувати
Рибачук, Ж. В., Галатюк, О. Є., Демчук, Ю. С., Антонюк, А. А., & Солодка, Л. О. (1). ЗМІНА ДЕЯКИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У СОБАК У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ФПД «ІМУНОБАКТЕРИН-D». Scientific Progress & Innovations, (1), 182-188. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають