МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ СОБАК

Ключові слова: система гемостазу, вагітність, самки собак, синдром ДВЗ, математичний сплайн-інтерполяційний аналіз

Анотація

Вагітність тварин супроводжується змінами в усіх системах організму, зокрема в системі гемо-
стазу. Травмування кровоносних судин, зумовлене ендотеліохоріальним типом плаценти в собак, є
пусковим  фактором  розвитку  гемостазіопатії.  Під  час  вагітності  розвивається  тромбофілічний
стан, що перебуває в нестійкій рівновазі. З’ясовано, що зміни гемостазіограми відповідають крите-
ріям синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) крові, визначають його прихо-
вану форму. Підставою діагностики є встановлені в динаміці тромбоцитопенія з наростанням спо-
нтанної агрегації кров’яних пластинок, гіпофібриногенемія, зростання концентрації розчинних фіб-
рин-мономерних комплексів та продуктів деградації фібриногена/фібрина – беззаперечних маркерів
синдрому ДВЗ. Під час вагітності основні маркери змінюються, тому неможливо без референтних
показників встановити межу між фізіологічними зрушеннями й патологічними змінами. Проведено
апробацію системи моніторингу та прогнозування динамічних змін ключових показників під час ва-
гітності  собак.  Математичний  сплайн-інтерполяційний  аналіз  дає  змогу  провести  прогнозування
змін показників за малої кількості вузлових вимірювань: І – 20 діб (нідація зародку), ІІ – 40 діб (мак-
симальний розвиток плаценти), ІІІ – 60 діб (передпологовий період). Встановлено, що найяскравіше
зміни виражені за усіма параметрами на 40-у добу вимірювань. IT-додаток Mathcad 15 створив ем-
піричний та сплайн-інтерпольований (теоретичний) графіки змін показників, а також вивів рівняння
кубічного багаточлена f(x), де x – доба вимірювань, f(x) – значення показника. Теоретично прогнозо-
ваними є два періоди, у які проявляються екстремуми показників – 4–12 та 48–56 доба. Розраховані
математичні рівняння залежності динамічних змін ключових показників можуть бути використані
для визначення референтних значень у конкретну добу вагітності суки. Вихід значень за межі похиб-
ки вимірювань свідчить про розвиток процесів, що можуть спровокувати наростання інтенсивнос-
ті синдрому ДВЗ, який дуже небезпечний у прогностичному відношення і може становити загрозу
життю тварини.

Як цитувати
Дубова, О. А., Карпюк, В. В., & Дубовий, А. А. (1). МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ СОБАК. Scientific Progress & Innovations, (1), 173-181. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають