ПРОСТОРОВИЙ ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ТА УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ

Ключові слова: кукурудза, урожайність, тренд, динаміка, ґрунтові показники

Анотація

Властивості ґрунту відіграють важливу роль у просторовій мінливості врожайності кукурудзи. Метою цього дослідження було оцінити роль ґрунтових факторів у закономірностях просторово-часової варіації урожайність кукурудзи на території Поліської та Лісостепової зон України. Для аналізу впливу ґрунтових факторів на урожайність кукурудзи ми використали такі показники: запа-си гумусу, pH, щільність ґрунту, вміст піску, глини чи мулу для різних ґрунтових шарів. У результаті аналізу виділено 6 головних компонент, які пояснюють 98,5 % загальної дисперсії ґрунтових показни-ків. Кожна з шести компонент проявляє найбільшу кореляцію з однією або декількома ґрунтовими змінними. Встановивши ці зв’язки, можемо визначити природу кожної головної компоненти, а та-кож відмітити на карті території, які мають підвищену чутливість до кожної з головних компо-нент. З’ясували, що динаміка врожайності кукурудзи на території дослідженого регіону є лог-логістичною моделлю. Як параметри моделі врожайності використані такі показники: нижня межа врожайності (позначає найменший рівень її за період досліджень, який спостерігався на початку та у середині 90-х років минулого століття); ухил кривої тренду, показує швидкість змін урожайності в часі; час з початку досліджень, потрібний для досягнення половинного від максимального рівня зростання урожайності та одночасно момент найбільшої швидкості зростання урожайності; най-вищий рівень врожайності, за якого при наявному рівні агротехнологій врожайність визначається саме біотичним потенціалом території. За допомогою регресійного аналізу встановили взає-мозв’язок між параметрами врожайності кукурудзи та ґрунтовими показниками. Встановлено, що ухил логарифмічної моделі, який визначає потенційну швидкість росту врожайності, найбільше за-лежить від запасу гумусу у ґрунті. Нижня і верхня границі врожайності кукурудзи негативно коре-люють із вмістом піску у ґрунті. А час настання різкого зростання врожайності також найбіль-шою мірою залежить від гранулометричного складу ґрунту, причому до вмісту піску має позитивну кореляцію.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Зимароєва, А. А., & Писаренко, П. В. (2019). ПРОСТОРОВИЙ ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ТА УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ. Scientific Progress & Innovations, (4), 108-115. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2