ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛОЗАФЕНУ Й КЛОЗІВЕРОНУ ЗА ДИКРОЦЕЛІОЗНО-СТРОНГІЛЯТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ КОРІВ

Ключові слова: Dicrocoelium lanceatum, Haemonchus, Bunostomum, Oesophagostomum, велика рогата худоба, ефективність, антигельмінтики

Анотація

Дикроцеліоз і шлунково-кишкові стронгілятози належать до найпоширеніших гельмінтозів жуйних тварин в Україні та світі. Захворювання у великої рогатої худоби викликається трематодами Dicrocoelium dendriticum та нематодами ряду Strongylida. Досить часто вказані гельмінти паразиту-ють у вигляді змішаної інвазії, завдаючи значних економічних збитків господарствам. На сьогодні існує значна кількість публікацій щодо резистентності паразитів до різних груп антигельмінтиків. Найбі-
льша їх кількість присвячена саме гельмінтозам шлунково-кишкового тракту. В статті наведені ре-
зультати досліджень щодо визначення видового складу шлунково-кишкових стронгілят у корів ДП ДГ
«Червоний землероб», а також порівняння ефективності клозафену й клозіверону за дикроцеліозно-
стронгілятозної інвазії. Копроовоскопічні дослідження і визначення яєць в 1 г фекалій проводили за
методом В. Н. Трача. З метою визначення видового складу стронгілят відібрано фекалії (50 г від кож-
ної тварини) і в подальшому здійснено їх культивування у термостаті за температури 27 0С упро-
довж 10 діб. За результатами роботи з’ясовано, що у тварин даного господарства паразитували не-
матоди ряду Strongylida: Haemonchus (Rudolphi, 1803), Bunostomum (Railliet, 1902) і Oesophagostomum
(Rudolphi, 1803). Домінували гемонхуси (ЕІ=80,0 %). Для проведення досліду з метою визначення ефек-
тивності препаратів, в умовах ДП ДГ «Червоний землероб», було сформовано 2 дослідні й 1 контроль-
на групи корів віком 3–8 років, яким задавали однократно лікарські засоби клозафен і клозіверон. Фека-
лії відбирали до застосування препаратів, на 30-ту й 60-ту доби після дегельмінтизації. До проведення
експерименту всі корови виділяли яйця дикроцелій та шлунково-кишкових стронгілят (ЕІ=100 %). За
результатами досліджень встановлено, що на 30 добу досліду терапевтична ефективність клозафену
й клозіверону за шлунково-кишкових стронгілятозів склала 100 %, в той час як за дикроцеліозу, відпо-
відно, 85,0 % і 90,0 %. ІЕ препаратів становить 82,8 % і 87,6 %.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Кручиненко, О. В., Михайлютенко, С. М., & Клименко, О. С. (2019). ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛОЗАФЕНУ Й КЛОЗІВЕРОНУ ЗА ДИКРОЦЕЛІОЗНО-СТРОНГІЛЯТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ КОРІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 241-247. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають