Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів

  • Л. А. Колєснікова
  • М. П. Федюшко
Ключові слова: морфометрія, хлоренхіма, хлоропласти, листкова пластинка, нафта

Анотація

Проведено аналіз токсичного впливу сирої нафти
на анатомо-морфологічні показники листкової плас-
тинки (далі – ЛП) проростків пшениці ярої, вироще-
них на ґрунті з модельованим забрудненням. Встанов-
лено три основні ефекти впливу сирої нафти на мор-
фологію ЛП модельної тест-культури׃ стимуляція
анаболічних процесів хлоренхіми; резистентність
(стійкість проростків пшениці ярої до впливу наф-
тового забруднення ґрунту); фітотоксичний ефект,
що викликає розвиток атрофії та деструкції клітин
хлоренхіми й призводить до загибелі проростків.

The analysis of the toxic effects of crude oil on anatomical and morphological indices of leaf blade (LB) seedlings of spring wheat which were grown on soil with simulated contamination was held. There are three main effects of crude oil on the morphology of the LB model test culture were identified׃ stimulation of chlorine anabolic processes; resistance, the resistance of seedlings of spring wheat to the effects of oil contamination of soil; phytotoxic effect, causing the development of atrophy and destruction of chlorenchyma cells and leads to death of seedlings.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Колєснікова, Л. А., & Федюшко, М. П. (2015). Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 41-43. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО