Особливості біології оленки волохатої (Epicometis Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні лісостепу України

  • Ю. П. Яновський
  • С. В. Cуханов
  • С. В. Cуханов
  • Л. П. Михайленко
  • Є. В. Чепернатий
Ключові слова: біологія, шкідливість, оленка волохата, рослина, шкідник, фітофаг, насадження суниці, препарати, технічна ефективність

Анотація

Наведено результати досліджень з уточнення біо-
логічних особливостей оленки волохатої (Epicometis
hirta Poda.) в промислових насадженнях суниці в зоні
лісостепу України. Встановлено, що жуки літають
у теплі сонячні дні, найбільш інтенсивно з 10 години
ранку до 15 години дня, а вже після 18 години вечора
та в прохолодні ночі жуки ховалися в ґрунт на глиби-
ну 0,5–2,5 см. Фітофаг пошкоджував рослини суниці
з фази «висування квітконосів» до закінчення фази
«закінчення цвітіння і утворення зав’язі», не надаючи
особливої переваги їх сортовому походженню. Пару-
вання особин розпочиналося відразу після виходу жу-
ків на поверхню ґрунту і тривало до закінчення льоту
імаго. Впродовж першої половини травня–кінець червня
відбувалося активне відкладання яєць шкідником у
ґрунт на глибину до 35 см. Потенційний запас однієї
самиці (у 2–3 прийоми) досягав 34–44 яєць; вона від-
кладала по 12–17 яєць у ґрунт у декількох місцях. Від-
родження личинок з яєць спостерігалося в ІІ-й декаді
травня і тривало до кінця ІІІ-ї декади липня. Личинки
жили в ґрунті до кінця серпня–початку вересня і жи-
вилися рослинними рештками. Заляльковування роз-
починалося з кінця серпня і тривало до половини ве-
ресня. Через 15–20 днів з’являлися молоді жуки, що
залишалися зимувати в ґрунті (на необроблених ділян-
ках) до весни наступного року. За відсутності прове-
дення захисних заходів до 93 % квіток рослин у насад-
женнях було пошкоджено цим видом, їх врожайність
знижувалася до 65 %. Для зниження чисельності
цього виду необхідно застосовувати інсектициди
«Моспілан», РП (0,2 кг/га) та «Каліпсо» 480 SC, КС
(0,25 л/га).

       It is showed the results of studies where the biological peculiarities of Epicometis hirta Poda. are ascertained in industrial plants of strawberries in the right bank of Forest Steppe zone of Ukraine.

      It is established that beetles fly in warm sunny days the most intense from 10 a.m. to 15 p.m. and after 18 p.m. and in cool nights beetles hide in the soil in the depth of 0,5–2,5 cm.  Pest has started to harm plants of strawberry starting of phase «nomination of peduncles» to the end of phase «end of flowering and the formation of ovaries» without any preferring of varietal origin. Copulation of individuals was started immediately after beetles appearing on the soil surface and lasted until the end of the adults fly. During the first half of May till the end of June active pests’ eggs laying in the soil on a depth of 35 cm was observed. The potential production of one female (2–3 hours) has reached 34–44 eggs, she postponed 12–17 eggs in the soil in several places. Larvae hatching from eggs was observed in II-decade of May and continued until the end of the III decade of July. The larvae lived in the soil by the end of August – early September and was fed by plant remains. The pupation phase was started from the end of August and lasted until half of September. After 15-20 days there were young beetles that stayed wintering in the soil (in untreated plots) till the next spring. In time of absence of protective measures to 93 % of flower of  plants in plantations were damaged by this pest, their productivity was reduced to 65 %. 

       For decrease of this pest population it is required to apply insecticide Mospilan, RP (0,2 kg/ha) and Calipso 480 SC, (0,25 l/hа).

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Яновський, Ю. П., CухановС. В., CухановС. В., Михайленко, Л. П., & Чепернатий, Є. В. (2015). Особливості біології оленки волохатої (Epicometis Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 36-40. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО