Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana Oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України

  • Ю. П. Яновський
  • С. В. Cуханов
  • В. П. Гричанюк
Ключові слова: біологія, шкідливість, вічкова галиця, рослина, шкідник, фітофаг, яблуня, саджанці, плодовий розсадник, препарати, технічна ефективність

Анотація

Наведено результати досліджень з уточнення біо-
логічних особливостей вічкової галиці (Thomasiniana
oculiperda Rubs.) у розсаднику яблуні в зоні Лісостепу
України. Встановлено, що зимують личинки в грунті
на глибині 4–5 см, відродження яких спостерігається
в кінці першої–на початку другої декади квітня, а
залялькування – в кінці другої – на початку третьої
декади квітня. Літ дорослих самок відбувається у
другій половині травня – першій половині червня. Че-
рез 8–10 днів з’являються личинки, які пошкоджують
29,8–37,7 % защеплених бруньок («вічок»). За веґета-
ційний період шкідник розвивається у трьох поколін-
нях. Для розвитку одного покоління шкідника необ-
хідна сума ефективних температур від 274,3°С до
290,6°С (нижній поріг складає 15,6°С). Вивчено тех-
нічну ефективність застосування препаратів у захис-
ті цієї культури від шкідника. Встановлено, що для
зниження її шкідливості необхідно застосовувати
інсектициди «Моспілан», РП (0,2 кг/га), «Каліпсо» 480
SC, КС (0,25 л/га), «Сумітіон», КЕ (2,5 л/га), «Гло-
віс», СК ( 1,5 л/га), «Дурсбан» 480, к.е. (2,0 л/га), «Зо-
лон» 35, к.е. (3,0 л/га), «Ланнат» 20, РК (1,2 л/га) та
«Пірінекс» 480, КЕ (2,0 л/га).

The results of studies were showed to clarify the biological peculiarities, harmfulness of apple leaf curling midge of apple trees’ sapling and efficacy of insecticides in control of pest infestation in Forest-Steppe zone of Ukraine. It is established, that larva overwinters in the soil on the depth of 4-5 cm, their revival is observed at the end of 1st till the end of second decade of April and pupation – in late second – early third decade of April. Adult female’s  flights take place in the second decade of May – first decade of June. In 8–10 days larva appears, which damage 29,8–37,7 % of grafting buds.  During the vegetation period the pest is developing by three generations. For one generation of pest’s development need the sum of effective temperature from 274,3°С to 290,6°С (the lower threshold of the temperature is 15,6°С).

        The technical efficiency of products application in protection of this crop against this pest is studied. It is established that for decreasing of its harmfulness it needed to apply the following insecticides Mospilan, RP (0,2 kg/hа), Calipso 480 SC, (0,25 l/hа), Sumition, КЕ (2,5 l/hа), Hlovis  СК ( 1,5 l/hа), Dursban 480, SC (2,0 l/hа), Zolon 35, KE (3,0 l/hа), Lannate 20,RК  (1,2 l/hа) and Pirineks 480, КЕ (2,0 l/hа).

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Яновський, Ю. П., CухановС. В., & Гричанюк, В. П. (2015). Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana Oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 32-35. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО