ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Н. М. Опара
Ключові слова: інформаційні технології, безпека життєдіяльності, понятійний апарат

Анотація

У статті висвітлюються інформаційні технології
у процесі викладання курсу БЖД у ВНЗ. Детально
акцентується увага на використанні загальних під-
ходів, запропонованих колективом авторів, а також
провідних компонентах понятійного апарату, на ос-
нові чого можна удосконалити зміст, форми і мето-
ди навчального процесу. В умовах швидкозростаючо-
го інформаційного навантаження якість навчального
процесу значною мірою залежить від інтенсифікації
й оптимізації його на основі ефективного викорис-
тання класичних підходів, а також активного впро-
вадження нових методик, що базуються на найшир-
шому використанні комп’ютерної техніки різнома-
нітних модифікацій.

Informational technologies in the process of teaching the course Safety of vital activities at higher educational establishments are considered in the article. Detailed attention has been paid to using general approaches, suggested by a group of authors, the leading components of conceptual apparatus, on the basis of which it is possible to improve the contents, forms and methods of study process shave been discussed. In the process of.quickly increasing informational loading the quality of study process greatly depends on its intensification and optimization on the basis of effective using classical and also active introducing new methods which are based on the broadest using of computers of various modifications.

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Опара, Н. М. (2014). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Scientific Progress & Innovations, (1), 109-111. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.26