ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІНВАЗУВАННЯ КРОЛІВ ЗБУДНИКОМ E. STIЕDAE

  • О. Ф. Манжос
  • О. О. Передера
  • І. В. Лавріненко
  • Р. В. Передера
  • І. А. Жерносік
Ключові слова: еймеріоз, кролі, біохімічні показники, ГГТП, АсАТ, АлАТ

Анотація

Розвиток печінкової форми еймеріозу кролів ха-
рактеризується біохімічними змінами показників
сироватки крові. Показники активності фермен-
тів сироватки крові − АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ГГТП, ЛФ
− на початкових стадіях захворювання не були
специфічними, а лише вказували на компенсаторні
реакції клітин печінки та жовчовивідних шляхів.
На шосту добу експерименту, незважаючи на від-
сутність клінічних ознак, реєстрували підвищення
активності АлАТ, АсАТ, ГГТП, що свідчить про
порушення структури печінки. Домінуюче значен-
ня АлАТ над АсАТ у хворих кроленят на шістна-
дцяту добу дослідження є наслідком розвитку го-
стрих запальних процесів у паренхімі печінки. Під-
вищення активності ГГТП, АлАТ, АсАТ у сироват-
ці крові відповідає наявності синдрому цитолізу,
що розвивається після порушення цілісності клі-
тин, у яких містяться дані ферменти: гепатоци-
тів і епітеліальних клітин жовчовивідних шляхів.

The development of hepatic form eymeriozu rabbits
characterized by biochemical changes in serum
parameters. Indicators of enzymes of serum AST, ALT,
LDH HHTP, LF in the early stages of the disease were
not specific, but only pointed to the reactions of liver
cells and biliary tract. At 6 th day of the experiment,
despite the absence of clinical signs recorded increased
activity of ALT, AST, HHTP, indicating violation of the
structure of the liver. Preferential increase in activity of
ALT over AST in patients with rabbits at the 16 th day of
research is the result of acute inflammation in the liver
parenchyma. Higher values HHTP, ALT, AST in serum
corresponds to the presence of cytolysis syndrome that
develops after disruption of cell integrity, which includes data from enzymes: hepatocytes and biliary tract epithelial cells.

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Манжос, О. Ф., Передера, О. О., Лавріненко, І. В., Передера, Р. В., & Жерносік, І. А. (2012). ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІНВАЗУВАННЯ КРОЛІВ ЗБУДНИКОМ E. STIЕDAE. Scientific Progress & Innovations, (1), 122-124. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.29