Ієрархічний аналіз ефективності систем обробітку ґрунту як агротехнологічного методу знищення бур’янів та ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.)

  • О. С. Папка
Ключові слова: ваточник сирійський, обробіток ґрунту, агротехнічні методи боротьби, бур’яни

Анотація

У роботі на основі експериментальних даних за допомогою ієрархічних процедур статистичного аналізу встановлені оптимальні режими механічного обробітку ґрунту як агротехнічного прийому контролю чисельності угруповання бур’янів загалом та ваточника сирійського. Показано, що одноразове механічне знищення бур’янів шляхом оранки або дискування призводить до збільшення загальної засміченості необроблюваних земель на 22,30 % (оранка) та 26,65 % (дискування). Культивація, яка проводилась після оранки приводила до зниження на 37,42 % загальної чисельності бур’янів, а культивація після дискування – до зниження чисельності бур’янів на 44,58 %. Проведення другої культивації після оранки забезпечувало загибель 70,1 % бур’янів порівняно з контролем та 52,2 % порівняно з першою культивацією. Проведення оранки після дискування та культивації  приводить до зниження загальної кількості бур’янів на 73,69 % порівняно з контролем та на 52,52 % порівняно з послідовним дискуванням та культивацією. Одноразовий обробіток суттєво не впливає на частку, яку займає ваточник сирійський в угрупованні. Культивація після оранки знижує частку ваточника сирійського на 19,20 %, а після дискування – на 13,03 %. Третій обробіток ґрунту не сприяє селективному знищенню ваточника сирійського.

In work on the basis of experimental data by means of hierarchical procedures of statistical analysis optimum modes of soil mechanical cultivation as agrotechnical approach of the control of weeds community as a whole and milkweed abundance have been established. Disposable mechanical destruction of weeds by ploughing or discing leads to augmentation of the general contamination of not treated earths at 22,30 % (ploughed land) and 26,65 % (discing). Cultivation which was spent after a ploughed land led to decrease on 37,42 % of an aggregate number of weeds, and cultivation after discing to decrease of number of weeds on 44,58 %. Carrying out of the second cultivation after a ploughed land provided  destruction of 70,1 % of weeds in comparison with the control and 52,2 % in comparison with the first cultivation. Carrying out of ploughing after discing and cultivations leads to decrease of total weeds on 73,69 % compared with the control and on 52,52 % compared with consecutive discing and cultivation. Disposable cultivation essential does not influence on a lobe which occupies milkweed in assemblage of weeds. Cultivation after a ploughed land reduces a lobe milkweed on 19,20 %, and after discing on 13,03 %. The third cultivation of bedrock does not render influence on selective destruction of milkweed.

Опубліковано
2016-06-24
Як цитувати
Папка, О. С. (2016). Ієрархічний аналіз ефективності систем обробітку ґрунту як агротехнологічного методу знищення бур’янів та ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.). Scientific Progress & Innovations, (1-2), 98-106. https://doi.org/10.31210/visnyk2016.1-2.20
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО