Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі (оглядова інформація)

  • Г. В. Вікуліна
  • С. Б. Боровков
Ключові слова: біохімічні індекси, коефіцієнт, ферменти, білок, глюкоза, інформативність, захворювання

Анотація

У статті наводяться літературні дані щодо інформативності та практичного застосування біохімічних індексів крові та сечі, що вираховуються за часто застосованими діагностичними критеріями біохімічного аналізу. В якості біохімічних індексів розглядаються співвідношення показників білкового обміну та системи залишкового нітрогену, ферментів, показники обміну глюкози та гліколітичних процесів, осмолярний коефіцієнт. Наведені критерії вивчаються як специфічні тести у діагностиці внутрішніх захворювань, зокрема у гуманній медицині, та можуть бути корисними у роботі фахівців ветеринарного профілю.

In the article we gave literary data about informativity and practical application of biochemical indexes of blood and urine that are calculated using often applied diagnostic criteria of biochemical analysis. As biochemical indexes we examined correlation of indexes of protein metabolism and system of residual nitrogen, enzymes, indexes of exchange of glucose and glycolytic processes, osmolarity ratio. The listed criteria are studied as specific tests in diagnostics of internal diseases, in particular in humane medicine, and can be useful in work of specialists of veterinary profile.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Вікуліна, Г. В., & Боровков, С. Б. (2017). Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі (оглядова інформація). Scientific Progress & Innovations, (3), 118-121. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.27