ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО- ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД І ЇХНІХ ПОМІСЕЙ ЗІ ШВІЦЬКОЮ ТА МОНБЕЛЬЯРДСЬКОЮ ПОРОДАМИ

Ключові слова: корови, екстер’єр, кросбридинг, швіцька і монбельярдська породи, проміри, тип спеціалізації

Анотація

Метою цієї роботи було проаналізувати розвиток окремих статей кросбредних первісток порів-няно з чистопородними аналогами та з՚ясувати’їхній індекс виробничої спеціалізації. Дослідження проводили на первістках української чорно-рябої молочної породи (n=25) та помісях першого покоління отриманих у результаті схрещування зі швіцькою породою (n=25) та на телицях української
червоно-рябої молочної породи (n=20) та помісях першого покоління отриманих у результаті схре-
щування української червоно-рябої молочної з монбельярдською породою (n=20). Було сформовано по
дві групи чистопородних та помісних корів-аналогів. Помісні первістки чорно-рябої зі швіцькою по-
родою мали нижчі показники промірів тіла, ніж чистопородні чорно-рябі аналоги, а помісі червоно-
рябої і монбельярдської порід, навпаки, переважали чистопородних червоно-рябих аналогів. При цьо-
му жива маса в період роздою в чистопородних чорно-рябих первісток була вищою на 18,35 кг порів-
няно з помісями зі швіцькою породою, а у помісей червоно-рябої з монбельярдською породою на –
21,22 кг (Р≥0,95) порівняно з чистопородними аналогами. Помісні первістки чорно-рябої та швіцької
і червоно-рябої та монбельярдської порід переважали чистопородних аналогів за такими індексами:
довгоногості, широкогрудості, костистості, розтягнутості, шилозадості і тазогрудним. Зворотну
ситуацію спостерігали за показниками індексів: статі, масивності та збитості. За показником ін-
дексу спеціалізації помісні первістки обох господарств відносились до молочного типу. Встановлено,
що за питомо-масовим коефіцієнтом тварини всіх піддослідних груп мали результат від 3,73 (у по-
місей червоно-рябої і монбельярдської порід) до 4,78 (у помісей чорно-рябої і швіцької порід), що від-
повідає щільному екстер’єрно-конституційному типу. За показником індексу спеціалізації групи пер-
вісток обох господарств відносились до молочного типу із середнім балом на рівні 0,31–0,32.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Борщ, О. О., & Борщ, О. В. (2021). ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО- ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД І ЇХНІХ ПОМІСЕЙ ЗІ ШВІЦЬКОЮ ТА МОНБЕЛЬЯРДСЬКОЮ ПОРОДАМИ. Scientific Progress & Innovations, (1), 210-216. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.26
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО