ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА

  • Н. С. Щербакова Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-3573-7673
  • Ю. Ю. Максимова Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: важкі метали, токсичні елементи, органолептичні показники, забруднення молока, хіміко-аналітичні дослідження

Анотація

Однією з найнебезпечніших форм забруднення продуктів харчування та навколишнього середови-ща є важкі метали, токсичні для людини і тварин. Ці речовини потрапляють в організм людини пе-реважно через їжу. З цієї причини важливо визначити джерела накопичення та забруднення і прос-тежити шляхи цих металів до сільськогосподарської продукції. Запобігання небезпечного впливу важких металів на здоров'я людини має ґрунтуватися на заходах, що охоплюють всю міграційну ланку, від зменшення накопичення металів у природному середовищі до контролю їх вмісту у продуктах харчування. Сільськогосподарські тварини є провідною ланкою в системі ґрунт-рослина-
тварина-їжа, яка отримує різні органічні речовини й хімічні елементи, зокрема важкі метали з кор-
мом і водою. Молоко є найбільш «сприйнятливим» до важких металів. Найбільш токсичними елеме-
нтами є свинець, ртуть, кадмій, цинк і миш'як. Дослідження проводили 2019 року на базі Регіональ-
ної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області. Всього було досліджено
12 проб молока коров’ячого незбираного – по одній пробі з партії. При проведенні дослідження на
органолептичні показники звертали увагу на колір, смак, запах, консистенцію. Досліджуючи хіміко-
аналітичні властивості, молока визначали масову концентрацію мікро- та макроелементів за допо-
могою відповідних процедур випробувань та сучасних приладів. У результаті досліду хіміко-
аналітичних властивостей встановили, що вміст ртуті (Hd) у досліджуваних пробах відповідає но-
рмі. Вміст кадмію (Cd) у пробі № 2 становить 0,056 мг/кг, у пробі № 3 – 0,042 мг/кг, у пробі № 9 –
0,047, а у пробі № 10 – 0,059 при гранично допустимому рівні 0,03 мг/кг, що на 86,6, 40, 56 та 96%
більше норми відповідно. Показники по цинку (Zn) у досліджуваних пробах перебувають у межах но-
рми. Вміст свинцю (Pb) у пробі № 2 становить 0,233 мг/кг, що на 133 % більше за норму. Вміст сви-
нцю (Pb) у пробі № 3 становить 0,285 мг/кг, що на 185 % перевищує гранично допустимі рівні. У
пробі № 9 вміст свинцю становить 0,249, а у пробі № 10 – 0,265, що на 149 % і на 165 % відповідно
більше за норму. Концентрація миш’яку (As) у досліджуваних пробах перебувають у межах норми.
За органолептичними показниками всі досліджувані проби відповідали держвимогам ДСТУ
3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови».

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Щербакова, Н. С., & Максимова, Ю. Ю. (2019). ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА. Scientific Progress & Innovations, (4), 153-158. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.19