УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЛІГУЛІДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ РИБ

  • Н. С. Щербакова Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-3573-7673
  • К. П. Крупа Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: лігулідозна інвазія, лігульоз, диграмоз, шистоцефальоз, риба

Анотація

Ця стаття має оглядовий характер щодо лігулідозної інвазії риб. У роботі наводяться останні узагальнені літературні дані щодо паразитологічної характеристики лігулідозної інвазії. З акцентом на клінічні прояви захворювання, епізоотичні особливості та вплив гельмінтів на харчові характери-стики уражених риб. Зважаючи на поширеність рибної промисловості на території України, про-блема зараження риби лігулідозною інвазією є досить актуальною. До групи лігулідозних інвазій від-носять лігульоз, диграмоз та шистоцефальоз. Лігулідози досить поширене в Україні захворювання прісноводної риби. Сприятливими до цієї групи захворювань вважаються риби з родини карпових, а от щука, судак мають стійкість проти цієї інвазії. Будова тіла у статевозрілих лігулід відповідає загальній характеристиці більшості цестод, але має і свої певні відмінності (слабо розчленована стробіла, різноманітні варіації форми тіла, досить часто відсутня шийка). Ця група паразитологі-чних захворювань риби характеризується паразитуванням плероцеркоїдів (другої личинкової стадії збудника) на внутрішніх органах прісноводних гідробіонтів. Паразитування цих цестод на внутріш-ніх органах спричиняє порушення їхнього функціонування, а згодом й атрофію, крім того порушуєть-ся процес росту та розмноження. Характеристика патологічних змін майже завжди однакова і представлена виснаженням уражених особин та їх швидкою загибеллю. Збудники інвазії мають ши-роке коло господарів, яке охоплює найпростіших, риб та птахів. За рахунок широкого кола господа-рів лігулідози досить швидко розповсюджуються не лише по території водоймища, а й за його ме-жами. Уражена риба досить часто стає здобиччю рибоїдних птахів, які й поширюють цю інвазію на значній території. Найбільшу інтенсивність ураження виявляють влітку, хоча уражених особин можна зустріти в будь-яку пору року. Ураження риби цією інвазією спричиняє незворотні зміни в організмі гідробіонтів, що значно впливають не лише на товарний вигляд риби, а й на її харчові хара-ктеристики. Висвітлена у цій статті інформація може бути використана не лише при проведенні наукових досліджень, а й впроваджена у процес навчання під час підготовки спеціалістів у галузі ветеринарної медицини.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Щербакова, Н. С., & Крупа, К. П. (2019). УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЛІГУЛІДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ РИБ. Scientific Progress & Innovations, (3), 187-192. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.25