ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120

  • В. А. Левицька Подільський державний аграрно-технічний університет
  • А. В. Березовський Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-5825-9504
Ключові слова: фармакологія імідокарбу пропіонату, імкар-120, бабезіоз, трансмісивні хвороби, кліщі

Анотація

Нині ветеринарні фахівці широко використовують для лікування собак при бабезіозі препарати
на основі імідокарбу (імідосан, піросан, піростоп, фортікарб тощо), що є більш ефективними і зруч-
ними в застосуванні, ніж інші засоби. Вітчизняним аналогом вищеописаних антипротозойних вете-
ринарних препаратів є нещодавно представлений на ринку Імкар-120, активнодіючою речовиною
якого є імідокарбу дипропіонату. Він забезпечує широкий спектр антипротозойного впливу щодо
збудників піроплазмідозів з роду бабезій, тейлерій, нуталій та анаплазмів при їх моно- чи змішаному
перебігу інвазій. Дослідження фармакокінетики імідокарбу проводили в 2018 році на базі клініки
«Фауна-Сервіс» м. Кам’янець-Подільського на 5 безпородних собаках масою 14‒17 кг. Перед прове-
денням досліду тварини були клінічно обстежені, проведені біохімічний і загальний аналіз крові. За
результатами досліджень патологій виявлено не було. Імкар-120 тваринам вводили одноразово,
внутрішньом'язово в дозі 4,5 мг/кг. Під час і після введення препарату в жодної з собак не спостері-
галося больової реакції, набряку місця ін’єкції чи будь-яких побічних ефектів. При дослідженні зага-
льного стану тварин ми спостерігали незначне підвищення клінічних показників. Після введення пре-
парату середня частота серцевих скорочень становила – 138 ударів за хвилину, кількість дихальних
руків за хвилину – 27, ректальна температура – 38,5 0С. Пік концентрації препарату Імкар-120 в ор-
ганізмі тварин спостерігався через годину після ін’єкції, і в середньому становив 3,60 мкг/мл. Почи-
наючи з 15 хвилини після введення, концентрація в крові вже становила в середньому 0,76 мкг/мл і
протягом години наростала, досягнувши максимуму 3,98 мкг/мл у однієї собаки. Після цього почина-
вся період елімінації. Через 12 годин рівень діючої речовини в крові дуже знижувався і вже через 24
годин після ін’єкції виявлений у вкрай низькій концентрації, в середньому 0,30 мкг/мл. На 7-му добу
після введення препарату в крові його не виявляли. Абсорбція Імкар-120 після його внутріш-
ньом’язового введення в дозі 4,5 мг/кг є досить швидкою. Після введення препарату побічних реакцій
не спостерігали, тому Імкар-120 рекомендовано до використання при бабезіозі та інших кровопара-
зитарних захворюваннях собак.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Левицька, В. А., & Березовський, А. В. (2019). ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 119-125. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.15