ВМІСТ 137CS У НАЗЕМНІЙ ФІТОМАСІ РОСЛИН СВІЖИХ БОРІВ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Ключові слова: радіоактивне забруднення, 137Сs, питома активність, коефіцієнт переходу, наземна фітомаса

Анотація

Досліджено радіоактивне забруднення 137Cs наземної фітомаси рослин соснових насаджень в
умовах свіжих борів Українського Полісся. Дослідження проводилися на пробних площах, закладених
у Народицькому лісництві, було відібрано зразки 6-х видів наземної фітомаси рослин та відповідні до
них зразки ґрунту. Перед вимірюванням питомої активності 137Cs усі зразки висушувалися до повіт-
ряно-сухого стану та гомогенізувалися. В основу досліджень покладено класичний метод порівняль-
ної екології. Середня величина радіоактивного забруднення ґрунту в межах постійних пробних площ
варіювала від 106 до 380 кБк/м2 (коефіцієнт варіації становив 29 %). Виявлено значні коливання вели-
чин питомої активності 137Cs для всіх досліджуваних видів. Максимальний вміст 137Cs виявлено в
наземній фітомасі перестріча лучного (104291 Бк/кг), а мінімальний – у смовді гірській (217 Бк/кг).
Порівнюючи вміст 137Сs у наземній фітомасі родини Тонконогові з’ясовано, що кипець сизий харак-
теризується значно вищими значеннями досліджуваного показника, ніж костриця овеча. Аналізуючи
концентрацію 137Сs у наземній фітомасі брусниці та вереса звичайного було виявлено коливання дос-
ліджуваного показника в межах кожної пробної площі. Показники інтенсивності надходження 137Cs
у наземну фітомасу рослин свіжих борів для досліджуваних видів варіювали у широких межах: кое-
фіцієнт накопичення від 0,1 до 53,9, коефіцієнт переходу – від 0,8 до 594 м2·кг-1·10-3. За результата-
ми однофакторного дисперсійного аналізу наземну фітомасу рослин за здатністю до акумуляції
137Cs було віднесено до п’яти груп. За інтенсивністю накопичення 137Сs у рослинах свіжих борів має-
мо такий висхідний ряд: перестріч лучний > верес звичайний > брусниця > кипець сизий > костриця
овеча > смовдь гірська. Значення концентрації 137Сs у досліджуваних видах мають тісний лінійний
зв’язок з величиною щільності радіоактивного забруднення ґрунту.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Мельник, В. В. (2019). ВМІСТ 137CS У НАЗЕМНІЙ ФІТОМАСІ РОСЛИН СВІЖИХ БОРІВ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 61-69. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ