Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів

  • Г. М. Македон
Ключові слова: індекс споживчих настроїв, споживчий ринок, психологічні фактори, соціальні фактори, суспільне благо, сільське населення, вікова категорія

Анотація

Зосереджено увагу на впливі поведінки населення
на економіку держави. Досліджено методику розра-
хунку індексу споживчих настроїв (ІСН). Проаналізо-
вано динаміку ІСН сільського населення України за
останній рік. Визначено, що сільські домогосподарс-
тва менш чутливі до політичних змін та загострен-
ня конфлікту на Сході України, оскільки їх ІСН є ви-
щим за показники міських жителів. Порівняно вітчиз-
няні показники з аналогічними даними зарубіжних
країн. Встановлено, що найвищою споживча довіра є
в країнах Азії. Рекомендовано перейняти досвід цих
держав для підвищення споживчих настроїв населен-
ня України.

The focus of attention is on the impact of the population’s behavior on the state's economy. Method of calculating the Index of Consumer Sentiment (ICS) was researched. ICS dynamics of rural population in Ukraine over the last year was analyzed. Rural households are less sensitive to political changes and escalating conflict in eastern Ukraine because their ICS is higher than in urban citizens. National indicators is compared with similar in foreign countries. We established that consumer confidence is the highest in Asia. We recommended to learn the experience of these countries to increase consumer sentiment of population in Ukraine.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Македон, Г. М. (2015). Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 188-192. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.42
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО