ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ВПЛИВУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ

  • Г. П. Довгаль Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Ключові слова: кліматичні фактори, урожайність, озима пшениця, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

У статті на прикладі типових аграрних підприємств зони Лісостепу здійснено комплексний аналіз кліматичних факторів і продуктивності агроекосистем. У результаті досліджень встановлено кореляційну залежність урожайності озимої пшениці від окремих кліматичних чинників за 20-річний період (1997–2016 рр.). За визначеними математичними моделями були побудовані графіки функцій, які дають змогу прогнозувати рівень урожайності культури за різного впливу кліматичних факторів. Установлено, що для пшениці озимої найвагомішими метеорологічними факторами є кількість опадів  травня і червня, а також запаси продуктивної вологи в 20 см шарі ґрунту у квітні та травні.

In the article the complex analysis of climatic factors and productivity of agro-ecosystems was made by the example of typical Forest-Steppe zones of agricultural enterprises. The studies found the correlation dependence of crop capacity of winter wheat yield of some climatic factors for the 20-year period (1997–2016). By certain mathematical models the graphics features that enable us to predict the level of productivity of various crops by the impact of climate factors were built. It is found that the most significant meteorological factors for winter wheat are rainfalls in May and June, and productive moisture reserves in the soil layer 20 cm in April and May.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Довгаль, Г. П. (2017). ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ВПЛИВУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 157-160. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.31
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО