ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ НА ПОЖИВНИЙ СТАН ҐРУНТУ

  • М. Б. Пісковий
  • М. А. Магда
  • А. В. Пилипченко
  • В. П. Ситник ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»
Ключові слова: технологія вирощування, конопля, залежність між ознаками, поживність ґрунту, урожайність

Анотація

У статті викладені результати досліджень щодо ефективності вирощування конопель в умовах класичної технології та органічного землеробства. Визначено, як технологія вирощування конопель впливає на зміну біологічного стану ґрунту, урожайність насіння та стебел, а також започатковано вивчення шляхів забезпечення культури конопель елементами живлення. Дослідженнями встановлено, що вирощування конопель сорту Гляна в умовах органічного виробництва не сприяє підвищенню урожайності насіння, порівняно із перехідною від класичної до біологічної технології (інтенсивною). Накопичення і трансформація свіжої органічної речовини рослинних решток конопель залежить від складових технології органічного землеробства, які дають змогу мікрофлорі ґрунту не переносити стресових навантажень від впливу міндобрив і засобів захисту рослин.

The article presents the results of research on the effectiveness of hemp cultivation in the conditions of classical technology and organic farming. It has been determined how the technology of hemp cultivation influences the change of the biological state of the soil, the yield of seeds and stems, as well as the study of ways to ensure the culture of hemp with nutritional elements. The research has established that the cultivation of hemp straw in the conditions of organic production does not contribute to increasing the yield of seeds, compared with the transition from classical to biological technology (intensive). The accumulation and transformation of fresh organic matter of the hemp plant residues depends on the components of the organic farming technology, which enable the microflora of the soil to not tolerate stress from the effects of fertilizer and plant protection products.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Пісковий, М. Б., Магда, М. А., Пилипченко, А. В., & Ситник, В. П. (2017). ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КОНОПЕЛЬ НА ПОЖИВНИЙ СТАН ҐРУНТУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 18-23. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО