ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК

Ключові слова: обґрунтування, екологічно безпечний спосіб, теплова ізоляція, приміщення свинарника-маточника, енергоефективність

Анотація

Підвищення енергоефективності свинарників-маточників при плануванні реконструкції має
практичне значення для виробництва. Це пов’язано з тим, що в Україні функціонують свинарські ферми і комплекси, які проєктувалися переважно за будівельними нормами 1995 року. Метою робо-
ти було обґрунтувати екологічно безпечний спосіб підвищення енергоефективності приміщення для
утримання підсисних свиноматок та розробити алгоритм його визначення. У розв’язанні поставле-
них завдань застосовано загальнонаукові (експеримент, аналіз, синтез) методи досліджень. Визна-
чено геометричні, теплотехнічні та енергетичні характеристики свинарника-маточника. Установ-
лено, що приміщення характеризується високим значенням (0,54 м-1) показника компактності. Вод-
ночас теплоємність масова огороджувальних конструкцій у розрахунку на 1 м3 вентильованого
об’єму становила 0,08 МДж на 1 0 К, що свідчить про недостатню теплостійкість приміщення. У
результаті за середньодобової температури зовнішнього повітря взимку мінус 2,9 0С температура
у приміщенні знижувалася до 16,7 0С або була на 1,3 0С нижче мінімально допустимого значення згі-
дно з нормативом ВНТП-АПК-02.05. За таких температурних характеристик приміщення уста-
новлено вірогідно більше значення середньої живої маси поросяти при відлученні у весняний та літ-
ній періоди відповідно на 0,19 та 0,29 кг порівняно із зимовим періодом (p<0,05 і 0,01). За такої умо-
ви збереженість приплоду поросят була більшою на 3,8–4,6%. Обґрунтовано економічну ефектив-
ність зовнішнього утеплення стін екологічно безпечним теплоізоляційним матеріалом Технофас
ефект товщиною 50 мм. Розроблено алгоритм для визначення енергоефективності свинарника-
маточника. Її визначають за сумарним показником річного споживанням енергії, вираженої у
кВт•год, розділеної на добуток з вентильованого об’єму і коефіцієнту річної оборотності одного
станкомісця. Визначено, що теплова ізоляція стін опалюваного приміщення сприяє покращенню його
енергетичних характеристик на 23,2 % з терміном окупності 39,3 місяця. Крім цього, теплова ізо-
ляція відіграє важливе природоохоронне значення – економить 21,15 тис. кВт/год питомих витрат
теплової енергії, що еквівалентно 7,42 т умовного палива.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Небилиця, М. С. (2020). ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК. Scientific Progress & Innovations, (3), 174-182. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.19
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО