ОЦІНКА ТИПУ БУДОВИ ТІЛА КОРІВ-ПЕРВІСТОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СЕЛЕКЦІЇ У ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: молочні корови, лінійна оцінка, тип будови тіла, прив’язне утримання, добовий надій

Анотація

Метою статті було оцінити тип будови тіла корів-первісток на сучасному етапі селекції у пле-мінних господарствах різних регіонів України. У процесі дослідження використано методику лінійної класифікації типу будови тіла корів-первісток, згідно з вимогами міжнародної шкали ICAR, матері-али племінного обліку, методи варіаційної статистики. Проведено порівняння типу будови тіла ко-рів-первісток у різних регіонах України за впливу умов утримання. Отримала подальший розвиток електронна база даних екстер’єрних характеристик корів, на основі якої здійснено корегуючий під-бір бугаїв-плідників до маточного поголів’я для якісного поліпшення значної кількості описових ознак екстер’єру у тварин молочних порід. У результаті досліджень встановлено достовірний вплив чин-ника «господарство» на низку показників лінійної оцінки будови тіла корів, яке склало від мінімально-го значення для глибини вимені (η2=8,7 %, p<0,05) до максимального ‒ для росту тварин (η2=18,9 %, p<0,001). За результатами досліджень піддослідні тварини, які були оцінені за 9- та 100-бальною системою класифікації, істотно відрізнялися за її показниками у всіх господарствах. Рівень вираже-ності екстер’єрного типу за результатами класифікації чотирьох комплексів екстер’єрних ознак найкращий у корів-первісток ДП ДГ «Гонтарівка», які вірогідно перевищують корів інших госпо-дарств (p<0,05). Умови, створені господарством також впливали і на молочну продуктивність ко-рів. Добовий надій первісток мав достовірні позитивні кореляції з більшістю лінійних ознак (p<0,01). Максимальне значення коефіцієнта кореляції надою з ростом тварин (r = + 0,49) встановлено у ДП ДГ «Гонтарівка», а мінімальне ‒ з поставою і кутом тазових кінцівок (r = + 0,11) у ДП ДГ «Гонтарівка» і ТОВ Агрофірма «Слобожанська». Використання методики лінійної класифі-кації в селекційних програмах та включення функціональних показників екстер’єру поряд з основними селекційними ознаками до комплексної оцінки корів сприятиме прискоренню формування бажаного екстер’єрного типу та підвищенню продуктивності корів української чорно- та червоно-рябої моло-чних порід для ферм з інтенсивною технологією виробництва молока.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Помітун, І. А., Адміна, Н. Г., Осипенко, Т. Л., Філіпенко, І. Д., & Адмін, О. Є. (2020). ОЦІНКА ТИПУ БУДОВИ ТІЛА КОРІВ-ПЕРВІСТОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СЕЛЕКЦІЇ У ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 134-142. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО