ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОСТІЙНОСТІ ЛАКТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ НЕЗАКІНЧЕНОЇ ЛАКТАЦІЇ НА ПОВНУ (305 ДНІВ)

Ключові слова: селекция КРС, молочна продуктивність, прогнозування, коефіцієнт постійності лактації, голштинськая порода

Анотація

Ранній прогноз молочної продуктивності корів необхідний для відбору потрібних особин (селек-ція) і мінімізації витрат на утримання та годівлю низькопродуктивних тварин. З метою прогнозу-вання надою молока за лактацію був використаний метод, який базується на застосуванні коефіціє-нта постійності лактації для корів молочного напряму продуктивності голштинської породи в умо-вах українського промислового господарства. Розрахунок коефіцієнту постійності лактації було здійснено ыз залученням даних продуктивності 146 корів. Оцінка ефективності застосування зазначеного коефіцієнта проводилась на 19 коровах з відомою повною лактацією. Прогнозовані показники
продуктивності, розраховані після кожного з оцінюваних місяців, порівнювалися з фактичними да-
ними, отриманими в результатів контрольного доїння. Порівняння проводили 1) для визначення точ-
ності методу прогнозування та 2) для оцінки можливості раннього відбору телиць на основі отри-
маного прогнозу. Для реалізації першого завдання застосовували порівняння прогнозованих показни-
ків з фактичними (дані програми Lac-T) за допомогою коефіцієнта конкорданції Ліна (Lin’s
Concordance Correlation Coefficient, rc), який був розрахований з використанням математичного ін-
струментарію програми MedCalc. Для виконання другої мети було використано коефіцієнт кореляції
рангів Спірмена (rs). Прогнозування продуктивності після 3-го контрольного доїння виявилося най-
менш точним (rc=0,7583), а найточнішим було прогнозування після 7-го місяця лактації (rc=0,9915–
0,9991). Найвищі значення коефіцієнту рангової кореляції також було отримано за результатами
ранжування після 7-го місяця лактації і до 9-го (rs=0,92–0,94). У результаті розрахунків можна зро-
бити висновок, що запропонований метод варто використовувати після 7-го місяця лактації (конт-
рольного доїння). Для подальших розрахунків планується розширити наявну базу даних продуктивно-
сті корів і застосувати цей метод на інших породах молочної худоби.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Матвєєв, М. А. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОСТІЙНОСТІ ЛАКТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ НЕЗАКІНЧЕНОЇ ЛАКТАЦІЇ НА ПОВНУ (305 ДНІВ). Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 119-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО