ВПЛИВ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВМІСТ ФОСФОРУ У КРОВІ КОРІВ

Ключові слова: типи вищої нервової діяльності, корови, нервові процеси, фосфор

Анотація

Основними функціональними характеристиками діяльності нервової системи є процеси збуджен-ня і гальмування. Метою досліджень було з’ясувати ступінь та характер впливу типологічних особ-ливостей нервової системи на вміст Фосфору в організмі корів. Матеріалом для досліджень слугу-вали зразки крові тварин, отримані з яремної вени зранку до годівлі. Відбір крові проводили двічі на рік, влітку та взимку. Проведені дослідження свідчать, що у тварин з різними типами ВНД вміст Фосфору в різних фракціях крові перебував у фізіологічних межах. Пора року достовірно впливає на вміст Фосфору в цільній крові та її сироватці лише в корів СН типу ВНД. За результатами дослі-джень вмісту неорганічного Фосфору в сироватці крові корів з різними типами ВНД вміст неорга-нічного Фосфору в сироватці крові не виходив за фізіологічні межі та становив 4,2–5,1 мг/100 мл. Встановлено, що сила нервових процесів влітку прямо пов’язана з вмістом Фосфору в цільній крові (r=0,68; < 0,01), сироватці (r=0,66; р<0,01) та клітинах крові (r=0,56;р<0,05). Тоді як взимку ці вза-ємозв’язки послаблюються. Рухливість нервових процесів незалежно від пори року достовірно невза-ємопов’язана з вмістом неорганічного фосфору в сироватці крові корів (r=0,08–0,34). Урівноваже-ність нервових процесів достовірно впливала на вміст Фосфору у крові корів взимку – ղ²ᵪ=0,50 (р<0,01) та у клітинах крові залежно від пори року в межах – ղ²ᵪ=0,36–0,40 (р<0,05–0,01). Коефіці-єнт детермінації сили нервових процесів зі вмістом Фосфору свідчить, що влітку від 31 до 47% (р<0,05–0,01) вмісту о елемента в різних фракціях крові зумовлені варіабельністю показників сили нервових процесів. Регресійним аналізом достовірної залежності вмісту Фосфору в цільній крові ко-рів від рухливості нервових процесів не виявлено. У результаті багатофакторного дисперсійного аналізу впливу типу вищої нервової діяльності та пори року на вміст Фосфору у крові корів, встано-влено достовірну залежність між типом вищої нервової діяльності та вмістом Фосфору в цільній крові, сироватці крові та клітинах крові корів (F=3,98–6,62>FU=3,01; р<0,05–0,001).
Аналізуючи вміст Фосфору у крові корів, достовірну взаємодію між типологічними особливостя-ми нервової системи та порою року не доведено (F=0,09–0,68<FU=3,01; р>0,05).

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Журенко, О. В., Карповський, В. І., Данчук, О. В., & Трокоз, В. О. (2019). ВПЛИВ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВМІСТ ФОСФОРУ У КРОВІ КОРІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 228-234. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.31