УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО КОПРООВОСКОПІЧНОГО СПОСОБУ ФЛОТАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗНЕЗОЛЕНИХ ФІЛЬТРІВ

Ключові слова: знезолені фільтри, метод флотації, пантерові хамелеони

Анотація

Діагностика є важливим етапом під час процесу лікування та забезпечення епізоотичного благо-получчя. Чим швидша і точніша діагностика, тим вищий рівень забезпечення лікувально-профілактичних заходів. На сьогоднішній час у світі розроблено чимало методів діагностики зараз-них і незаразних хвороб. Серед цих методів значну їх кількість використовують при дослідженнях інвазійних захворювань продуктивних тварин. Нині в літературі описано недостатньо методів що-до діагностики інвазійних хвороб для рептилій з невеликою масою тіла. Тому розробка ефективних та зручних методів діагностики паразитарних хвороб для вказаного виду тварин з малою масою ті-ла є актуальною задачею, що потребує розв’язання. Зважаючи на вищенаведене, метою наших дос-ліджень було вдосконалити класичний метод флотації за Фюллеборном для потреб лабораторій при дослідженні рептилій. Досліди проводили упродовж 2016–2018 рр. на базі лабораторії кафедри па-разитології та тропічної ветеринарії НУБіП України. Для копрологічних досліджень відбирали про-би фекалій від пантерових хамелеонів (Furcifer pardalis Cuvier, 1829). Провівши експериментальну частину роботи, виявлили, що вдосконалений нами метод флотації за допомогою знезолених фільт-рів виявився на 10 % ефективнішим порівняно з методом аналогом щодо якісного показника (кілько-сті позитивних зразків). Вивчаючи якісні показники ефективності копроовоскопічного методу діаг-ностики, зафіксовано, що він є високоефективним щодо яєць оксиурисів, оскільки дає змогу виявляти на 59,1 % більше яєць нематод порівняно зі способом прототипом (2,2±4,5 екз. яєць проти 0,9±1,9 екз. яєць). Дещо нижчий показник ефективності зареєстровано при виявленні яєць нематод виду Spinicauda freitasi. Встановлено, що пропонована методика дозволяє виявляти на 54,9 % більше яєць порівняно з класичним способом (18,4±32,4 екз. яєць проти 8,3±15,4 екз.). Також ця методика виявилася ефективнішою при виявленні яєць збуднику Hexametra angustiaecoides за класичний метод на 35,9 %. Отже, цей спосіб дає змогу виявляти ряд збудників нематодозів у пантерових хамелеонів, незважаючи на незначну кількість досліджуваного матеріалу.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Стець, О. В. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО КОПРООВОСКОПІЧНОГО СПОСОБУ ФЛОТАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗНЕЗОЛЕНИХ ФІЛЬТРІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 193-199. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.26