ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В РАЦІОНІ САМИЦЬ КОРОПА

Ключові слова: бентоніт активований, сапоніт, мінерали природного походження, короп, ікра, мікроелементи, стан системи антиоксидантного захисту

Анотація

На сучасному етапі розвитку рибного господарства в Україні значну увагу варто приділяти ін-
тенсифікації та відтворенню водних біоресурсів. Однією з важливих передумов для виконання цих
завдань є збалансована годівля плідників риб, що є основою ефективності рибництва, оскільки саме
вона впливає на стан здоров’я, рівень відтворювальної здатності, інтенсивність та рівень росту
риб. До того ж потрібно врахувати економічну складову та екологічність кормових компонентів,
оскільки більшість витрат господарств припадає на годівлю. Тому метою нашої роботи є дослі-
дження впливу природних мінеральних добавок (бентоніт активований, сапоніт) на мікроелементний склад та стан системи антиоксидантного захисту ікри за умови введення їх до складу основного раціону самиць коропа у переднерестовий період. Дослідження проводили на трьох групах самиць коропа, які за принципом аналогів були розділені на одну Контрольну та дві Дослідних, по 5 особин у кожній. Самицям коропів І Дослідної групи згодовували збалансований комбікорм із включенням у нього активованого бентоніту в кількості 0,2 % від маси корму, самицям ІІ Дослідної групи – із включенням до основного складу корму 5 % сапоніту. Самиці Контрольної групи споживали той са-мий комбікорм без добавок. У зразках ікри І Дослідної групи виявлено достовірне підвищення вмісту цинку на 30,5 % (р<0,05). Крім того введення 5 % сапоніту в ІІ Дослідну групу сприяє зниженню вмі-сту важкого металу – нікелю в 3 рази (р<0,05), що може свідчити про сорбційну здатність сапоні-ту. Паралельно доведено ефективність застосування активованого бентоніту в кількості 0,2 % при складанні оцінки стану системи антиоксидантного захисту ікри. Тут уведення цього мінералу спри-яло достовірному підвищенню активності супероксиддисмутази в 1,8 раза (р<0,01). Також при вве-денні до основного раціону сапоніту в заданій кількості було виявлене достовірне зниження ТБК-продуктів на 97 %. На основі отриманих результатів стає зрозумілим той факт, що застосування бентонітової глини активованої у кількості 0,2 % від маси корму, практично має так само впливає на якість ікри, як і застосування 5 % глини сапонітової в кормовому раціоні самок коропа.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Батуревич, О. О. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В РАЦІОНІ САМИЦЬ КОРОПА. Scientific Progress & Innovations, (3), 132-138. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО