АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛУЖНОГО ТА КИСЛОТНОГО ЗАСОБІВ ДЛЯ МИЙКИ ОБЛАДНАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: СІР-мийка, засіб лужний, засіб кислотний, молочна плівка, обладнання молочної промисловості

Анотація

Представлено результати аналізу параметрів ефективного застосування створених, захищених
патентами України та запропонованих авторами лужного та кислотного засобів для мийки та дез-
інфекції обладнання молочної промисловості в безрозбірному режимі (Clean-In-Place – CIP-мийка) в
одному мийному циклі. В попередніх дослідженнях було доведено абсолютну індивідуальну мийну
спроможність кожного з розчинів та проведено оптимізацію умов використання окремо лужного і
кислотного засобів, тобто було визначено максимально можливі ступені розведення, за яких збері-
гається відмиваюча здатність за мінімальних із рекомендованих стандартними методиками тем-
ператур. Оскільки мийка обладнання молочної промисловості згідно зі стандартом України, резуль-
татами досліджень й рекомендаціями вітчизняних та закордонних науковців означає застосування
обох розчинів в одному мийному циклі, то з метою більш ефективного їх використання була проведе-
на оптимізація умов використання обох композицій. У роботі представлені результати експериме-
нтальних досліджень щодо мийної спроможності лужного та кислотного розчинів для мийки внут-
рішніх поверхонь обладнання молочної промисловості в безрозбірному режимі за умови різних ступе-
нів розведення та мінімальних температур. Показано переваги створених та запропонованих розчи-
нів, а також висока ефективність комплексного їх використання. Визначено та запропоновано оп-
тимальні умови для здійснення відмивання задовільної якості. Доведено, що видалення молочних за-
бруднень відбувається у статичному режимі при застосуванні лужного та кислотного мийних роз-
чинів, створених авторами, при гранично допустимих температурних режимах з розведенням 1:9.
Представлено результати видалення 3-денного молочного забруднення при зниженні температурно-
го режиму кислотної обробки до t=65°C і розведенні обох розчинів 1:9. Показана ефективність мий-
них засобів по відношенню до одноденної молочної плівки при зниженні температурного режиму ки-
слотної обробки до t=60°C і розведенні обох розчинів 1:9. Доведена висока ефективність та визна-
чені оптимальні умови комплексного застосування створених авторами лужного та кислотного
мийних засобів для миття обладнання молочної промисловості в безрозбірному режимі. Оскільки
повне відмивання від молочних відкладень надає хороший прогноз щодо задовільного дезінфекційного
ефекту, то в перспективі подальших досліджень існує необхідність визначення ефективності вико-
ристання запропонованих засобів щодо дезінфекції обладнання та оптимізація умов їх використання
щодо цього показника.

Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Онищенко, В. О., Філонич, О. М., Стороженко, Д. О., Сененко, Н. Б., Бунякіна, Н. В., Горобець, Д. О., & Кисіль, В. Р. (2019). АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛУЖНОГО ТА КИСЛОТНОГО ЗАСОБІВ ДЛЯ МИЙКИ ОБЛАДНАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 284-292. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.37