ОЦІНКА ІНБРИДИНГУ В РІЗНІ ЕТАПИ ВИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Ключові слова: українська червона молочна порода, ступінь інбридингу, селекційна ознака, молочна продуктивність

Анотація

Дослідження ефективності використання інбридингу має актуальне значення на різних етапах
виведення української червоної молочної породи великої рогатої худоби. У процесі дослідження вико-
ристані загальноприйняті зоотехнічні методи (індивідуальний облік молочної продуктивності), ла-
бораторні (визначення якісного складу молока), ретроспективний аналіз (показники за весь період
використання тварин), варіаційно-статистичний метод (визначення параметрів ознак). У резуль-
таті вивчення спорідненого розведення проаналізовано молочну продуктивність інбредних у різному
ступені та аутбредних корів за три етапи виведення української червоної молочної породи. Встано-
влено, що найбільш інтенсивно споріднене розведення застосовувалося протягом перших двох ета-
пів, питома вага інбредних корів становила 21,4 % і 40,4 %. Це пояснюється спрямованістю селекції
– створення стійкої спадковості у тварин за жирномолочністю завдяки використанню генофонду
англерської породи. Визначено переважаючий вплив на рівень молочної продуктивності корів близь-
кого та віддаленого ступенів інбридингу за першу і другу лактації. Консолідуюча дія спорідненого
підбору проявляється за ознакою вміст жиру в молоці. У корів спостерігається високий його вміст
(3,89‒4,10 %) протягом перших двох етапів виведення породи. Деяке зниження жирномолочності у
тварин ІІІ етапу пояснюється залученням до породотворного процесу генофонду голштинської по-
роди. За проявом молочної продуктивності інбредні корови не поступаються аутбредним, а навіть
дещо переважають їх, що свідчить про відсутність інбредної депресії. Набули подальшого розвитку
теоретичні та практичні положення щодо ефективності використання інбридингу різних ступенів
при створенні та консолідації української червоної молочної породи великої рогатої худоби. На
отримані результати необхідно зважати під час селекції української червоної молочної породи на
етапі її консолідації та удосконалення.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Підпала, Т. В., & Шевчук, Н. П. (2019). ОЦІНКА ІНБРИДИНГУ В РІЗНІ ЕТАПИ ВИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. Scientific Progress & Innovations, (2), 98-104. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО