ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ

  • Ю. Ю. Довгій Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-9927-0646
  • В. Ю. Сеніченко Житомирський національний агроекологічний університет
  • Д. В. Фещенко Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-4811-2488
  • І. В. Чала Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0001-9073-2851
Ключові слова: мікроелементи, вітаміни, молоко, кров, сироватка, велика рогата худоба

Анотація

Застосування кормових добавок природного та штучного походження в раціоні великої рогатої
худоби – це поширений та ефективний спосіб підвищити продуктивність тварин і зміцнити їхнє
здоров’я. На особливу увагу заслуговує можливість збагачення раціонів дійних корів вітамінно-
мінеральними препаратами, доступними для більшості вітчизняних власників. Метою цієї наукової
роботи було дослідження впливу комплексу вітамінів, макро- та мікроелементів на молочну продук-
тивність, морфологічні та біохімічні показники крові корів. Новизною досліджень є поєднання віта-
мінного препарату «Солвімін Селен» з комплексом мінеральних елементів, що забезпечує активіза-
цію основних метаболічних шляхів у лактуючих корів. За принципом аналогів було створено контро-
льну та дослідну групи корів. У п’яти тварин з кожної групи на 1, 30 та 90 добу експерименту від-
бирали кров для лабораторних досліджень. Корови контрольної групи утримувались на типовому
раціоні. Тваринам дослідної групи до раціону щоденно додавали мінеральні солі (міді сульфат, цинку
сульфат, кобальту хлорид, калію йодид) та препарат «Солвімін Селен» у кількості 6 г на голову уп-
родовж 7 діб. На 90-ту добу від початку експерименту спостерігали збільшення молочної продукти-
вності на 18,1 % та покращення морфологічних показників крові корів (кількості еритроцитів, лей-
коцитів, сегментоядерних нейтрофілів), що свідчило про стимуляцію гемопоезу та факторів неспе-
цифічного імунітету. Зміна біохімічних показників крові корів, особливо на 90-ту добу після застосу-
вання вітамінно-мінеральних добавок, свідчила про покращення регуляції білкової, ліпідної та вугле-
водної ланок обміну речовин. Зокрема у дослідних тварин відмічали підвищення вмісту загального
білку, альбуміну, білірубіну загального, сечовини, каротину загального, холестерину та глюкози. Та-
кож застосування вітамінно-мінеральної добавки сприяло стабілізації функції харчотравної систе-
ми і профілактувало гіпотонію передшлунків.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Довгій, Ю. Ю., Сеніченко, В. Ю., Фещенко, Д. В., & Чала, І. В. (2019). ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 85-91. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО