ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • В. А. Поліщук Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: інноваційний розвиток конкурентоспроможності підприємств, ресурсний потенціал, ефективність

Анотація

Одним з головних і найбільш ефективних напрямів розвитку аграрного сектора є інноваційний, оскільки він позитивно впливає на модернізацію агропромислового комплексу, підвищує конкурентоспроможність на основі технічного та технологічного оновлення виробництва. Основними компонентами інноваційної системи є підприємницькі, споживчі і науково-дослідні сектори. У процесі формування цієї системи необхідно враховувати особливості економічного розвитку, а також географічні та економічні умови виробництва. Ефективність інноваційної системи в першу чергу пов'язана з низкою переваг, які вона має: по-перше, вона орієнтована на потреби ринку, що виключає можливість розробки застарілих інновацій; по-друге, доступ до результатів наукових досліджень буде доступний не тільки великим аграрним підприємствам, але і дрібним і окремим сільськогосподарським виробникам; по-третє, що буде залучено до роботи з новими технологіями виробництва, машинами або сучасними організаційно-економічними формами, матиме можливість вчитися як в навчальних закладах, так і в науково-дослідних структурах.

One of the main and the most effective directions of an agrarian sector development is innovative one, as it positively effects the modernization of an agribusiness industry, improves a competitiveness on the basis of a technical and technologic renovation of production. The main components of the innovation system are business and scientific-research sectors. In the process of this system formation it is necessary to take into account peculiarities of an economic development as well as geographical and business conditions of the production. The efficiency of the innovation system is primarily associated with a number of advantages which it has: firstly, it is oriented on market needs that exclude the possibility to develop outdated innovations; secondly, the access to scientific research results will be available to not only big agrarian enterprises but small and individual agricultural producers; thirdly, that will be attracted to the work with new technologies of production, machinery, or modern organizational and economic forms, will have the opportunity to study both at educational institutions and scientific-research structures.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Поліщук, В. А. (2017). ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 177-179. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.36
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО