Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак

  • В. О. Горобець
Ключові слова: оцінювання за відгодівельними і м’ясними ознаками, гібридний молодняк, свині іноземного походження, поєднуваність порід

Анотація

У статті викладені результати оцінювання сви-
ней іноземного походження та кровності за відгоді-
вельними й м’ясними ознаками з визначенням кращих
поєднань батьківських генотипів для одержання
ефекту гетерозису у потомків. Дослідженнями вста-
новлено, що найвищу інтенсивність росту під час
відгодівлі мав гібридний молодняк, одержаний у разі
схрещування двохпородних свиноматок (велика біла
французького походження х дюрок німецького поход-
ження) з кнурами породи п’єтрен англійського поход-
ження. Найбільш відчутне зниження у потомків тов-
щини шпику на рівні 6–7-го грудних хребців та підви-
щення маси задньої третини півтуші забезпечить
використання на заключному етапі трьохпородного
схрещування кнурів породи п’єтрен англійського по-
ходження. Чистопородне розведення свиней великої
білої породи не сприяє підвищенню відгодівельних і
м’ясних ознак у молодняка, навіть за об’єднання в їх
генотипі спадковості тварин французького, німецько-
го й англійського походження. Прибутковість відго-
дівлі молодняка свиней в умовах сучасного промисло-
вого виробництва повинно ґрунтуватися на поєдну-
ваності порід, особливо, коли використовуються
тварини іноземного походження.

The article presents the results of the evaluation of pigs of foreign origin and crownest of  fattening and meat traits with determining of the best combinations of parental genotypes to obtain the effect of heterosis in the descendants. Research has shown that a hybrid  young stock had the highest growth rate during feeding, who was obtained by crossing dohorty sows (large white of French origin x Duroc of German origin) with grunts of Pietrain breed of English origin. The largest declines of the young stock’s backfat thickness at 6-7 thoracic vertebrae and increase the mass of the posterior third of the side will ensure three times Pietrain boars’ cross breeding of English origin at the final stage. Purebred breeding of pigs of large white breed does not promote the fattening and meat traits in young stock, even for the unification of their genotype heredity animals of French, German and English origin. The profitability of fattening of young pigs in the conditions of modern industrial production should be based on associations of species, particularly when animals of foreign origin are used.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Горобець, В. О. (2015). Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 174-177. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.39
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО