Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі, автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Оформлення статті

Статті направляють до відповідального редактора лише в електронному вигляді  за електронною адресою visnyk@pdau.edu.ua

Індекс UDC

 

 НАЗВА СТАТТІ англійською мовою

Результат пошуку зображень за запитом "як написати статтю"

 Ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою

ORCID ID, E-mail:

Повна назва вищого навчального закладу або місця роботи, поштова адреса: вулиця та будинок, місто та індекс, держава англійською мовою.

Анотація англійською мовою (2000–2500 знаків), повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторюючи її назву (написана у вигляді одного абзацу тексту). Авторська анотація є коротким резюме роботи, має бути зрозумілою без звернення до самої публікації. Слід пам’ятати, що анотація висвітлюється в інформаційних системах і базах даних, в яких індексується журнал, і тому є основним джерелом інформації, щодо самої статті. За змістом вона повинна повторювати структуру статті, може містити вступне речення, коротко висвітлювати мету та завдання, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70 % від загального обсягу резюме) та висновки.

 Ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.

 НАЗВА СТАТТІ українською мовою

 

 Ініціали та прізвище автора (авторів) українською мовою.

 Повна назва вищого навчального закладу або місця роботи, поштова адреса: вулиця та будинок, місто та індекс, держава українською мовою

 Анотація українською мовою (не менше 1800 знаків).

 Ключові слова (5–7 слів) українською мовою.

 

 Вступ повинен містити характеристику вивченості проблеми в світовій науковій літературі (мінімум 5 посилань на англомовні статті в міжнародних виданнях за останні 10 років). У цьому розділі слід стисло надати характеристику роботи в наступній послідовності: сутність проблеми, її важливість, характеристика робіт науковців стосовно розгляду чи вирішенням проблеми, коротке обґрунтування стосовно актуальності, чи то важливості свого дослідження у даному напрямі. Завершується вступ характеристикою мети роботи – «виявити ...», «охарактеризувати ...», «з’ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» або «досліджувати ...». Мету дослідження необхідно формулювати одним реченням. Щоб досягти поставленої мети, автор рукопису ставить певні завдання які потребують вирішення. Мета і завдання між собою повинні бути взаємопов’язані та розкривати тему, заявлену в назві роботи.

Матеріали і методи досліджень. Розділ повинен давати можливість відтворити весь обсяг проведених досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. За потреби, його можна ділити на підрозділи. На загальновідомі методи достатньо робити посилання.

 Результати досліджень та їх обговорення. У розділі висвітлюються основні результати досліджень. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. За наявності в тексті статті таблиці(ь), немає необхідності дублювати у тексті цифровий матеріал, доречніше вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р <) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r = ) тощо. Якщо присутні рисунки – слід їх описати у тексті або наводити цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання тощо). Обговорення передбачає узагальнення отриманих результатів і їх порівняння із аналогічними опублікованими роботами. Обов’язкові посилання на літературу.

Висновки – 5–10 речень.

Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Перспективи подальших досліджень формуються з 2–5 речень

Подяки (якщо необхідні)

Наводять у разі необхідності. Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

Бібліографія (в порядку згадування по тексту) із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список, оформлений відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», складається лише із тих джерел, на які робляться посилання. Їх кількість, як правило для наукових статей не менше 20-ти, а для оглядових – 30-ти (самоцитування не повинно перевищувати 10 %). Не менше 20-30 % джерел повинні мати індекс doi.

References (якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (http://ukrlit.org, https://www.itranslit.com); якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (http://library.albany.edu/cfox#top).

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.

Прикінцеві зауваження. Рукопис оформлюють таким чином, щоб кількість доопрацювань і переробок під час редагування статті була мінімальною.

Статті направляють до редколегії тільки в електронному вигляді одним файлом за електронною адресою visnyk@pdaa.edu.ua

Відповідальний редактор – Мельничук Віталій Васильович (тел.: +38-066-674-78-09).

Порядок рецензування статей

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей:

·                     внутрішнє рецензування в редколегії наукового журналу;

·                     подвійне сліпе рецензування фахівцем за профілем надісланої статті: ні автор ні рецензент не знають один одного.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Відповідальний редактор протягом трьох робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Сроки рецензування в кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні). У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

·                   Чи важливі та актуальні питання, які висвітлюються у статті?

·                   Чи висвітлює анотація зміст роботи?

·                   Чи містить стаття елементи наукової новизни?

·                   Чи відповідає назва статті її змісту?

·                   Чи висновки, зроблені автором, логічно випливають з результатів досліджень?

·                   Чи всі висновки, наведені у статті, відповідають поставленим завданням?

·                   Чи зрозумілим є виклад представленого матеріалу у статті?

·                   Чи є помилки у таблицях, рисунках та формулах?

·                   Чи дотримується автор(и) сучасної наукової термінології?

·                   Чи є посилання у списку літератури на роботи останніх років?

·                   Чи використані методи дослідження є достатніми та адекватними?

·                   Чи дотримані загальноприйняті правила скорочення термінів?

 

У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію відповідальний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Статті приймаються за встановленим графіком:

№ 1 (березень) – до 1 березня,

№ 2 (червень) – до 1 червня,

№ 3 (жовтень) – до 1 жовтня,

№ 4 (грудень) – до 1 грудня.

Супровідні документи

Автор заповнює та підписує «Ліцензійний договір на використання твору»

Положення про авторські права

Журнал зберігає авторські права на публікацію, стаття ліцензована відповідно до Creative Commons «Attribution» 4.0. Ця ліцензія дозволяє будь-кому копіювати та відтворювати наукову працю з обов'язковим підтвердженням її авторства, назви початкової публікації та назви журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.