ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОМЕТРОНІДУ НОВОГО ЗА НАЯВНОСТІ ЕЙМЕРІОЗУ В ПЕРЕПІЛОК

Ключові слова: тканини, органи, еймерії, токсини, збудник, метаболіти

Анотація

У статті наведені дані результатів науко-виробничих досліджень, які довели, що в перепелів ре-єструється моноінвазія. Інтенсивність інвазії склала: Е. tenella – 1,1±0,07 тис. ооцист, E. necatrix – 960±0,04 ооцист, E. acervulina – 1,3±0,02 тис. ооцист в одному грамі посліду. Першій дослідній групі задавали препарат у дозі 2 грами брометроніду нового на 1 кілограм комбікорму, без імуномудуля-тора упродовж п’яти діб, а другій дослідній групі застосовували еймеріостатик (брометронід но-вий) у дозі 1 грам на 1 кілограм комбікорму в поєднанні з імуномудулятором – настоянкою лимонни-ка китайського в дозі 1 см³ на 1 літр води упродовж п’яти діб з питною водою. За результатами лабораторного дослідження проб посліду на 14-ту та 21-шу добу екстенсефективність та інтен-сефективність склала 100 %. У першій дослідній групі встановлено вірогідне підвищення морфологі-чних і біохімічних показників у крові. На 7-му добу підвищення кількості еритроцитів на – 18,5 %, Р˂0,001, базофілів на – 31,4 %, Р˂0,001, лімфоцитів на – 7,6 %, Р˂0,05, та на 14-ту добу псевдоео-зинофілів на – 7,8 %, Р˂0,05. Такі показники, як еозинофіли, лейкоцити, моноцити на 7-му добу мали тенденцію до підвищення, а на 14-ту добу знизились до показників фізіологічної межі. При біохіміч-ному досліджені крові встановлено, що на 7–му добу відмічали підвищення вмісту загального білка на – 30,9 %, Р˂0,001, загального кальцію на – 20,3 % Р˂0,001, холестерину на – 0,37 %, Р˂0,05, фос-фору на – 49,9 %, Р˂0,01, а на 14–ту добу гемоглобіну на – 13,5 %, Р˂0,001, загального білірубіну на – 5,65 %, Р˂0,05, креатиніну на – 5,9 %, Р˂0,05, АлАТ на – 40,5 %, Р˂0,01, АсАТ на – 8,8 %, Р˂0,05, ЛФ на – 35,8 %, Р˂0,01, калію на – 14,6 %, Р˂0,001, глюкози на – 17,2 %, Р˂0,001, сечової кислоти на – 38,2 %, Р˂0,01. Отримані показники другої дослідної групи свідчили, що на 7-му та 14-ту добу від-мічали позитивні зміни в морфологічних та біохімічних показниках крові порівняно з 1-ою добою дос-лідної групи. У морфологічних показниках на 7-му добу спостерігали підвищення: еритроцитів на – 17,6 %, Р˂0,001, лейкоцитів на – 10,7 %, Р˂0,05, лімфоцитів на – 16,3 %, Р˂0,001, та на 14-ту добу еритроцитів на – 32,7 %, Р˂0,01 і псевдоеозинофілів на – 2,6 %, Р˂0,05. Зміни в біохімічних показни-ках порівняно з 1-ою добою дослідної другої групи, було встановлено, що на 7-му добу підвищився вміст загального кальцію на – 20,7 %, Р˂0,001, холестерину на – 37,4 %, Р˂0,01, АсАТ на – 2,3 %, Р˂0,05, ЛФ на – 45,7 %, Р˂0,01, фосфору на – 15,6 %, Р˂0,001, калію на – 44,7 %, Р˂0,01, сечової кислоти на – 10,2 %, Р˂0,05, а на 14-ту добу підвищився вміст гемоглобіну на – 26,8 %, Р˂0,01, кре-атиніну на – 17,9 %, Р˂0,001, сечової кислоти на –53 %, Р˂0,01, загального білка на – 17,3 %, Р˂0,001. З отриманих результатів у другій групі перепелів встановлено підвищення гемоглобіну, за-гального кальцію, холестерину, креатиніну, лужної фосфатази, фосфору, калію, загального білка, сечової кислоти. Ці зміни відбулися, на нашу думку, внаслідок прояву імуностимулюючої дії настоян-ки лимонника китайського. Також відмічали зниження біохімічних таких показників: загальний білі-рубін, глюкози, АлАТ по відношенню до здорової птиці.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ДовгійЮ. Ю., & РудікО. В. (2020). ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОМЕТРОНІДУ НОВОГО ЗА НАЯВНОСТІ ЕЙМЕРІОЗУ В ПЕРЕПІЛОК. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 259-266. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.33